Stortinget - Møte mandag den 12. juni 2017

Dato: 12.06.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Lovvedtak 99 (2016–2017), jf. Innst. 366 L (2016–2017) og Prop. 112 L (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 13 [18:12:42]

Stortingets vedtak til lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (modernisering og forenkling) (Lovvedtak 99 (2016–2017), jf. Innst. 366 L (2016–2017) og Prop. 112 L (2016–2017))