Stortinget - Møte mandag den 12. juni 2017

Dato: 12.06.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Lovvedtak 106 (2016–2017), jf. Innst. 376 L (2016–2017) og Prop. 91 L (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 20 [18:12:49]

Stortingets vedtak til lov om endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene) (Lovvedtak 106 (2016–2017), jf. Innst. 376 L (2016–2017) og Prop. 91 L (2016–2017))