Stortinget - Møte mandag den 12. juni 2017

Dato: 12.06.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Lovvedtak 111 (2016–2017), jf. Innst. 369 L (2016–2017) og Prop. 127 LS (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 25 [18:12:54]

Stortingets vedtak til lov om endringer i legemiddelloven og patentloven (legemidler til barn) (Lovvedtak 111 (2016–2017), jf. Innst. 369 L (2016–2017) og Prop. 127 LS (2016–2017))