Stortinget - Møte mandag den 12. juni 2017

Dato: 12.06.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Lovvedtak 110 (2016–2017), jf. Innst. 387 L (2016–2017) og Prop. 89 L (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 24 [18:12:53]

Stortingets vedtak til lov om endringer i transplantasjonslova mv. (gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett) (Lovvedtak 110 (2016–2017), jf. Innst. 387 L (2016–2017) og Prop. 89 L (2016–2017))