Stortinget - Møte mandag den 12. juni 2017

Dato: 12.06.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 443 L (2016–2017), jf. Prop. 145 LS (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 11 [18:11:46]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i vegtrafikkloven og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 316/2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/719 (Innst. 443 L (2016–2017), jf. Prop. 145 LS (2016–2017))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Sakene nr. 12–28 er andre gangs behandling av lovsaker. Presidenten vil foreslå at disse sakene behandles under ett.

– Det anses vedtatt.