Stortinget - Møte mandag den 19. juni 2017

Dato: 19.06.2017
President: Kenneth Svendsen
Dokumenter: (Innst. 494 S (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 2 [19:19:50]

Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Nordisk råd og nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling (Innst. 494 S (2016–2017))

Talere

Harald T. Nesvik (FrP) []: Fremskrittspartiet har ikke til hensikt å skape problemer for arbeidet internt i Europarådet og komiteene der, som det nå har blitt påpekt at det kan bli i forbindelse med komitéarbeidet og med hvem som utpekes til hva. Så Fremskrittspartiet trekker sitt forslag, det som står i det andre avsnittet i forslaget, om nytt medlem til Europarådet, slik at det ikke skaper de problemene som har blitt påpekt gjennom media og i brev. Det ønsker vi å gjøre.

Jeg håper at det resterende får flertall. Hvis ikke går man inn på en ny praksis i Stortinget, der det ikke lenger er det enkelte partiet som velger hvem som skal være representant i de ulike vervene. Det tror jeg kan bli en dårlig ny praksis.

Presidenten: Da noterer vi det.

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) []: Jeg ønsker å få fortsette i Nordisk råd ut perioden. Det er ikke mye igjen av den, kanskje et par møter – maksimalt – og det er midt i ferien, i den tiden da de fleste andre er i gang med valgkamp.

Jeg har vært medlem i Nordisk råd i snart åtte år. Jeg har vært både fast medlem og varamedlem. Jeg har ikke misligholdt mine oppgaver, og jeg har stilt opp så sant jeg har kunnet, og det har vært ganske ofte.

Min stortingsgruppe tok opp det som vi nå behandler, på et gruppemøte hvor jeg ikke var til stede. Det sto ikke på agendaen, og jeg hadde heller ikke fått beskjed om at saken skulle komme opp. Jeg synes det er veldig spesielt, i og med at denne saken i høyeste grad angår meg.

Bård Vegar Solhjell (SV) []: Det er god praksis at dei ulike partigruppene vel kven som skal representere seg i dei ulike organa i Stortinget og i internasjonale delegasjonar, sjølv om det er Stortinget som vel delegasjonane. Det støttar vi.

Saka vi har til behandling i dag, er likevel spesiell, for her vert Stortinget i plenum brukt som eit slags straffetribunal i eit internt partioppgjer. SV si gruppe mislikar at den ordninga vi har partia imellom, vert brukt på denne måten. Det er naturleg og riktig at partia får høve til å flytte på sine representantar i løpet av ein periode. Det kan vere på grunn av politiske prioriteringar, behov for intern omorganisering eller til og med at ein representant gjer ein dårleg jobb.

Fjerninga av representanten Godskesen to dagar før det siste møtet i perioden er noko anna: ei i utgangspunktet symbolsk avgjerd for å ta avstand frå ein representant. Det handlar dessutan om internasjonale verv som ein representant har på vegner av heile Stortinget.

Tradisjonen med at partia bestemmer sjølve, er ei ordning som er basert på tillit. I dette tilfellet meiner vi at den ordninga har vorte misbrukt. Valet handlar om straff, ikkje om at representanten ikkje har skjøtta vervet sitt, ikkje om at representanten i vervet har stått for ei politisk linje som ikkje er akseptabel for partiet, ikkje om at det er behov for å fordele politiske oppgåver på ein ny måte i gruppa til Framstegspartiet.

På eit viktig område kunne det òg fått praktisk betyding. Det gjeld arbeidet til representanten Godskesen i Europarådets parlamentariske forsamling. Representanten har lagt ned ein stor innsats. Vi treng representantar med nettverk og kunnskap, og det er viktig arbeid som skal gjerast dei neste månadane.

Eg noterer meg at Framstegspartiet har trekt sitt forslag til det eine av dei to verva, med den formelle grunngjevinga som vi alle nok kjenner no, at det ikkje er grunnlag for å skifte ut personar som sit i Europarådets parlamentariske forsamling, på det grunnlaget. Men for at vi skal kunne ta stilling til kva vi skal votere seinare i dag, vil eg be om at representanten Nesvik klargjer for oss kva for eit grunnlag Framstegspartiet har for likevel å ville skifte ut representanten Godskesen frå Nordisk råd. Er det ein aksjon mot eit tillitsbrot, eller er det ei straff på grunn av handlingane hennar i ei anna sak? Eller finst det ei anna grunngjeving enn den dei har gjeve til media?

Eg meiner det har relevans òg for det andre spørsmålet, sjølv om det ikkje vert votert over, for det er ikkje akseptabelt, slik som SV ser det, at Stortinget vert brukt til interne partioppgjer i eit parti. Det vil til slutt undergrave den tillitsbaserte ordninga som gjer at parti kan utnemne menneske på eit relativt fritt grunnlag.

Så eg ber om ei avklaring av det frå den parlamentariske leiaren i Framstegspartiet, slik at SV kan ta stilling til kva vi skal stemme når det vert votering seinare i dag.

Freddy de Ruiter (A) []: Når det gjelder Europarådet, har vel strengt tatt Fremskrittspartiet og Stortinget ikke noe valg, for det er Europarådets egne regler, som vi også må forholde oss til.

Når representanten Nesvik snakker om ny praksis, er det vel i aller høyeste grad en ny praksis som forsøkes her i dag, nemlig regelrett å kaste ut en stortingsrepresentant under to døgn før Stortinget stenger sine dører for sommeren og i det siste året av en fireårsperiode. Det er en ny praksis. Spørsmålet blir da, som representanten Solhjell også var inne på, om Stortinget vil la seg bruke – eller misbruke – i denne sammenheng.

Det er smålig, det er brutalt, det vitner om hevnlyst og om å ta igjen, og for min del har jeg ikke noen intensjon om å være med på å støtte opp om en slik type hevntokt på Stortinget. Jeg mener at Stortinget har langt mer fornuftige ting å gjøre.

Dette handler om å være gode kollegaer og ha en viss form for medmenneskelighet. Det handler også om hvordan vi vil at politikken skal være. Er det dette inntrykket vi vil vise? Er det dette som skal stå igjen? Er det sånn vi vil framstå? Jeg tror ikke det. Det vil i hvert fall ikke jeg være med på. Vi har også et etisk ansvar som storting, som stortingsrepresentanter, som kollegaer, og jeg vil på det sterkeste oppfordre Fremskrittspartiet til å trekke dette forslaget.

Sverre Myrli (A) []: Jeg tror nok det er gjengs oppfatning i stortingssalen nå at Fremskrittspartiets stortingsgruppe og Fremskrittspartiets parlamentariske leder har satt Stortinget i en svært vanskelig situasjon. Det er en avtale partiene imellom, og antakeligvis har det vært sånn i alle år, om at når Stortinget skal fordele plasser i ulike internasjonale delegasjoner, fordeles antall plasser hvert parti har krav på, og så utpeker partiene selv hvilke representanter som skal bekle hvilke verv i ulike delegasjoner. De andre partiene blander seg i utgangspunktet ikke inn i det. Men det er et system som er basert på tillit partiene imellom, og det er et system som er basert på at partiene ikke bruker den ordningen og det systemet vi er enige om, til å trekke inn andre partimessige forhold.

Jeg tror aldri jeg har vært med på – og ingen andre her heller, antakeligvis – at Stortinget har oppnevnt noen andre til delegasjoner enn det partigruppene har foreslått. Det har valgkomiteen og Stortinget, så vidt jeg vet, bestandig forholdt seg til. Men så må jeg samtidig si at jeg heller aldri har vært med på det som nå skjer, at en partigruppe ønsker å straffe en av sine egne representanter som har stemt imot partiet i en sak, to dager før Stortinget går fra hverandre. Hvis ikke Fremskrittspartiets gruppe og Fremskrittspartiets gruppeleder, som har satt Stortinget i denne håpløse situasjonen, skjønner det, ber jeg innstendig om at Fremskrittspartiet og parlamentarisk leder Nesvik setter seg inn i den vanskelige situasjonen vi andre nå er i. For på den ene siden ønsker vi selvsagt ikke å endre det systemet at partiene selv utpeker sine representanter, men det som nå skjer, kan vi heller ikke være med på.

Jeg må si at da dette begynte å rulle i pressen i helgen, trodde jeg i grunnen ikke på det jeg leste, at det rett og slett var en straff for representanten Godskesen fra hennes parti. Jeg trodde ikke på det, kunne ikke ane at det var situasjonen, men etter å ha hørt Godskesen selv skjønner jeg at det er det som er situasjonen. Og det mener jeg faktisk ikke er mulig for Stortinget å være med på.

Det er én måte å ordne opp i dette på, det er én eneste måte vi kan gå fra hverandre her i kveld, eller i natt, med hevet hode og si at dette fant vi en løsning på, og det er at Fremskrittspartiet ordner opp i det og trekker begge forslagene, og at valgkomiteens innstilling dermed også trekkes og ikke lenger har relevans. Hvis ikke har Fremskrittspartiet satt Stortinget i en håpløs situasjon.

Line Henriette Hjemdal hadde her overtatt presidentplassen.

Arve Kambe (H) []: Som leder av arbeids- og sosialkomiteen, hvor Godskesen er medlem, vil jeg si at komiteen har hatt et veldig godt samarbeid med Godskesen. Vi registrerer at hun stort sett har vært varamedlem, når hun har vært i Nordisk råd og i Europarådet, og hun har vært svært aktiv i de to rollene. Så for å si det sånn: Vi har hatt et godt samarbeid med Godskesen, selv om hun har vært mye i Europarådet og mye i Nordisk råd, så mye at det nesten har vært en stående vits når det har vært komitémøter: Hvor er Ingebjørg? – Bare så det er sagt, slik at vi vet det. Vi skal ikke blande oss inn i voteringen på Stortinget i dag, men som leder for den komiteen Godskesen er medlem av, hadde jeg behov for å si det.

Bård Vegar Solhjell (SV) []: Eg teikna meg igjen fordi representanten Nesvik ikkje teikna seg igjen. No har han gjort det, og det er bra, for eg forventar at han gjev eit svar på dei spørsmåla vi stilte, og òg responderer på det representanten Myrli og andre tok opp herifrå, om å trekkje forslaget.

Harald T. Nesvik (FrP) []: Fremskrittspartiets stortingsgruppe har behandlet denne saken, og del én av dette forslaget blir stående. Det er bl.a. slik i Nordisk råd at der møter man i forskjellige partigrupper. Det er også slik at man må forvente, og ha tillit til, at de beslutningene som til enhver tid bl.a. tas i partienes egne organ, alltid følges opp. Fremskrittspartiet har i denne saken valgt å be om å få oppnevne et nytt varamedlem til Nordisk råd, etter behandling i vår stortingsgruppe. Det er ikke noen hevnaksjon i det hele tatt, men det er et ønske om å ha et nytt medlem der nå, som følge av den situasjonen som har oppstått, knyttet til tillit.

Freddy de Ruiter (A) []: Det er ingen tvil om at dette er en brutal straff og et hevntokt. Jeg håper at hver og en representant spør seg om de kan være med på dette. Jeg håper det blir nedstemt av Stortinget. Dette er en ny praksis. Jeg tror at hvis en gransker historien, Stortingets historie, vil en ikke finne en parallell til dette at en representant fratas sine internasjonale verv som en konsekvens av en intern splid i et parti, under 48 timer – når voteringen skjer, er det vel 36 timer – før Stortinget går fra hverandre, i siste år av en fireårsperiode.

Dette er absurd, dette er pinlig, og jeg håper at det blir stemt ned av Stortinget. Dette blir lagt merke til. Det øker i hvert fall ikke interessen for og tilliten til politikken, og det øker definitivt ikke rekrutteringen til politikken. Så la oss andre i hvert fall ikke bringe politikken i vanry.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 2.