Stortinget - Møte mandag den 19. juni 2017

Dato: 19.06.2017
President: Kenneth Svendsen
Dokumenter: (Lovvedtak 146 (2016–2017), jf. Innst. 400 L (2016–2017) og Prop. 130 LS (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 36 [00:16:02]

Stortingets vedtak til lov om endringar i lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) (Lovvedtak 146 (2016–2017), jf. Innst. 400 L (2016–2017) og Prop. 130 LS (2016–2017))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sakene nr. 26–36.

Kenneth Svendsen gjeninntok her presidentplassen.