Stortinget - Møte mandag den 19. juni 2017

Dato: 19.06.2017
President: Kenneth Svendsen
Dokumenter: (Innst. 460 S (2016–2017), jf. Meld. St. 33 (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 3 [11:14:35]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan 2018–2029 (Innst. 460 S (2016–2017), jf. Meld. St. 33 (2016–2017))