Stortinget - Møte mandag den 19. juni 2017

Dato: 19.06.2017
President: Kenneth Svendsen
Dokumenter: (Lovvedtak 145 (2016–2017), jf. Innst. 400 L (2016–2017) og Prop. 130 LS (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 35 [00:16:02]

Stortingets vedtak til lov om endring i lov 18. desember 2015 nr. 110 om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (Lovvedtak 145 (2016–2017), jf. Innst. 400 L (2016–2017) og Prop. 130 LS (2016–2017))