Stortinget - Møte mandag den 19. juni 2017

Dato: 19.06.2017
President: Kenneth Svendsen
Dokumenter: (Lovvedtak 143 (2016–2017), jf. Innst. 400 L (2016–2017) og Prop. 130 LS (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 33 [00:16:02]

Stortingets vedtak til lov om endring i lov 27. juni 2008 nr. 62 om individuell pensjonsordning (Lovvedtak 143 (2016–2017), jf. Innst. 400 L (2016–2017) og Prop. 130 LS (2016–2017))