Stortinget - Møte mandag den 19. juni 2017

Dato: 19.06.2017
President: Kenneth Svendsen
Dokumenter: (Innst. 412 S (2016–2017), jf. Dokument 8:142 S (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 4 [11:14:36]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Heikki Eidsvoll Holmås, Audun Lysbakken og Karin Andersen om lyntogutbygging i Noreg (Innst. 412 S (2016–2017), jf. Dokument 8:142 S (2016–2017))