Stortinget - Møte mandag den 19. juni 2017

Dato: 19.06.2017
President: Kenneth Svendsen
Dokumenter: (Lovvedtak 139 (2016–2017), jf. Innst. 400 L (2016–2017) og Prop. 130 LS (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 29 [00:16:02]

Stortingets vedtak til lov om endring i lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) (Lovvedtak 139 (2016–2017), jf. Innst. 400 L (2016–2017) og Prop. 130 LS (2016–2017))