Stortinget - Møte tirsdag den 13. februar 2018

Dato: 13.02.2018
President: Olemic Thommessen

Innhold

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:06:13]

  Valg av nye medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen

 • Sak nr. 2 [10:08:55]

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlem til Nobelkomiteen (Innst. 116 S (2017–2018))

 • Sak nr. 3 [10:09:23]

  Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg til Norges Banks representantskap (Innst. 117 S (2017–2018))

 • Sak nr. 4 [10:09:41]

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Nordisk råd samt suppleringsvalg til internasjonale delegasjoner (Innst. 119 S (2017–2018))

 • Sak nr. 5 [10:10:07]

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om fire representantforslag som omhandler lærernorm i skolen, virkningstidspunktet for kompetansekrav for lærere og karakterkrav i matematikk for opptak til lærerutdanningen (Innst. 113 S (2017–2018), jf. Dokument 8:1 S (2017–2018), Dokument 8:15 S (2017–2018), Dokument 8:24 S (2017–2018) og Dokument 8:25 S (2017–2018))

 • Sak nr. 6 [11:56:12]

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Mona Lill Fagerås og Solfrid Lerbrekk om profittfri barnehage (Innst. 114 S (2017–2018), jf. Dokument 8:18 S (2017–2018))

 • Sak nr. 7 [13:42:29]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Heidi Greni, Willfred Nordlund og Ole André Myhrvold om å styrke finansieringsordningene for etablering av sykehjem, omsorgsboliger og dagaktivitetstilbud (Innst. 110 S (2017–2018), jf. Dokument 8:7 S (2017–2018))

 • Sak nr. 8 [14:54:36]

  Interpellasjon fra representanten Geir Jørgen Bekkevold til barne- og likestillingsministeren: «Våren 2015 fikk Kristelig Folkeparti gjennomslag for en opptrappingsplan som skal redusere forekomsten av vold i nære relasjoner samt styrke ivaretakelsen av barn som er utsatt for vold og overgrep, etter modell av opptrappingsplanen for psykisk helse. Planen skulle sikre en tverrfaglig bredde i tiltakene og en langsiktig forpliktelse til økt finansiering og øremerkede midler. Ved behandlingen av Prop. 12 S (2016–2017) i Stortinget fikk Kristelig Folkeparti sammen med regjeringspartiene gjennomslag for en rekke forslag, som bl.a. skulle følges opp i statsbudsjettet for 2018, jf. Innst. 247 S (2016–2017). Det har nå snart gått ett år siden behandlingen, uten at regjeringen har fulgt opp tiltakene. Omfanget av anmeldelser knyttet til vold og overgrep mot barn øker. Hvordan vil den nye barne- og likestillingsministeren følge opp vedtakene i opptrappingsplanen, jf. Innst. 247 S (2016–2017), slik at vi bedre kan forebygge og bekjempe vold og overgrep mot barn og unge»?

 • Sak nr. 9 [14:54:42]

  Interpellasjon fra representanten Hans Fredrik Grøvan til kunnskaps- og integreringsministeren: «I 2015 vedtok et samlet storting at regjeringen skulle legge frem en forpliktende og helhetlig opptrappingsplan som skal redusere forekomsten av vold i nære relasjoner samt styrke ivaretakelsen av barn utsatt for vold og overgrep, etter modell av opptrappingsplanen for psykisk helse. Regjeringen la i november 2016 frem Prop. 12 S (2016–2017). Ved behandlingen av proposisjonen i Stortinget fikk Kristelig Folkeparti sammen med regjeringspartiene gjennomslag for en rekke forslag. Det har nå snart gått ett år siden behandlingen i Stortinget, uten at regjeringen har fulgt opp vedtakene i Innst. 247 S (2016–2017). Skole og barnehage har en helt sentral rolle i å forebygge og avdekke overgrep. Hvordan vil kunnskaps- og integreringsministeren følge opp vedtakene i Innst. 247 S (2016–2017) og sikre at ansatte i skole og barnehage har nok kompetanse til å forebygge og avdekke flere saker knyttet til vold og overgrep mot barn»?

 • Sak nr. 10 [14:54:50]

  Interpellasjon fra representanten Jorunn Gleditsch Lossius til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren: «Våren 2015 fikk Kristelig Folkeparti gjennomslag for en forpliktende og helhetlig opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn, etter modell av opptrappingsplanen for psykisk helse. Planen skulle sikre en tverrfaglig bredde i tiltakene, god samordning samt en langsiktig forpliktelse til økt finansiering og øremerkede midler. Ved behandlingen av Prop. 12 S (2016–2017) i Stortinget fikk Kristelig Folkeparti sammen med regjeringspartiene gjennomslag for en rekke forslag sammen med regjeringspartiene som bl.a. skulle følges opp i statsbudsjettet for 2018, jf. Innst. 247 S (2016–2017). Det har nå snart gått ett år siden behandlingen i Stortinget, uten at regjeringen har fulgt opp vedtakene. Omfanget av anmeldelser knyttet til vold og overgrep mot barn øker. Hvordan vil justis-, beredskaps- og innvandringsministeren følge opp vedtakene i opptrappingsplanen og sikre at vi klarer å forebygge, avdekke og etterforske langt flere saker knyttet til vold og overgrep mot barn»?

 • Sak nr. 11 [14:54:58]

  Interpellasjon fra representanten Olaug V. Bollestad til helseministeren: «Stortinget vedtok våren 2015 at regjeringen skulle legge fram en forpliktende og helhetlig opptrappingsplan som skal redusere forekomsten av vold i nære relasjoner samt styrke ivaretakelsen av barn utsatt for vold og overgrep. Regjeringen la i november 2016 fram Prop. 12 S (2016–2017). Kristelig Folkeparti fikk i behandlingen gjennomslag for en rekke forslag, herunder at regjeringen skulle legge fram forslag til økonomiske forpliktelser og øremerking for planperioden. Dette ble ikke fulgt opp ved framleggelsen av statsbudsjett for 2018. Det har nå snart gått ett år siden behandlingen i Stortinget, uten at regjeringen har fulgt opp alle vedtakene i Innst. 247 S (2016–2017). Helseministeren har markert sitt engasjement for de utsatte barna, og vi er enige om at det haster å få på plass flere tiltak. Hvordan vil helseministeren følge videre opp vedtakene i opptrappingsplanen»?

 • Sak nr. 12 [17:20:33]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Willfred Nordlund og Ivar Odnes om tiltak for å styrke rekruttering til og finansiering av fastlegeordningen, i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen (Innst. 109 S (2017–2018), jf. Dokument 8:3 S (2017–2018))

 • Sak nr. 13 [18:18:23]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Liv Signe Navarsete, Sigbjørn Gjelsvik og Sigrid Simensen Ilsøy om å redusere andelen innsatsstyrt finansiering i spesialisthelsetjenesten og ikke la innsatsstyrt finansiering videreføres ned på sykehus- og avdelingsnivå (Innst. 111 S (2017–2018), jf. Dokument 8:49 S (2017–2018))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 19.50.