Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Stortinget - Møte mandag den 28. mai 2018

Dato: 28.05.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 301 L (2017–2018), jf. Prop. 53 LS (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 4 [14:47:48]

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i forbrukermerkeloven (Innst. 301 L (2017–2018), jf. Prop. 53 LS (2017–2018))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.