Stortinget - Møte tirsdag den 19. desember 2017

Dato: 19.12.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 80 S (2017–2018), jf. Prop. 21 S (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 2 [14:11:22]

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet (Innst. 80 S (2017–2018), jf. Prop. 21 S (2017–2018))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.