Stortinget - Møte tirsdag den 19. desember 2017

Dato: 19.12.2017
President: Olemic Thommessen
Dokumenter: (Innst. 75 S (2017–2018), jf. Prop. 17 S (2017–2018) og Prop. 20 S (2017–2018), kap. 925 og 927)

Innhold

Sak nr. 4 [17:55:38]

Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet og Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet, kap. 925 og 927 (Innst. 75 S (2017–2018), jf. Prop. 17 S (2017–2018) og Prop. 20 S (2017–2018), kap. 925 og 927)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.