Stortinget - Møte fredag den 19. juni 2020

Dato: 19.06.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 22 [19:24:24]

Referat

 • 1. (406) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven mv. (håndheving av innleie- og likebehandlingsreglene og Arbeidstilsynets krav om opplysninger mv.)

  • 2. lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (innfasing av nettoberegnet ektefellepensjon)

  • 3. lov om endringer i arbeidstvistloven (om mekling og Arbeidsretten)

  • 4. lov om endringer i barnelova (digital erklæring av farskap)

  • 5. midlertidig lov om endringer i kontantstøtteloven og barnetrygdloven (unntak for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19)

  • 6. lov om endringer i barnevernloven (samtaleprosess, årlig tilstandsrapportering mv.)

  • 7. lov om endring i lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. (petroleumsskatteloven)

  • 8. lov om endringer i riksrevisjonsloven og EOS-kontrolloven

  • 9. lov om Etterretningstjenesten (etterretningstjenesteloven)

  • 10. endringer i bioteknologiloven mv.

  • 11. lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (utvidet rett til brukerstyrt personlig assistanse)

  • 12. lov om Eldreombudet (eldreombudsloven)

  • 13. lov om endringer i straffeloven mv. (avvergingsplikt, utenomrettslig tvangsekteskap, diskrimineringsvern, skyting mot politiet mv.)

  • 14. lov om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. (forkynnelse mv.)

  • 15. midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

  • 16. lov om endringer i lakse- og innlandsfiskloven og straffeprosessloven (strafferamme og administrative reaksjoner)

  • 17. lov om endringer i friluftsloven (oppfølging av kommune- og regionreformen)

  • 18. lov om endringer i produktkontrolloven (reaksjonshjemler)

  • 19. lov om endringer i naturmangfoldloven (nødverge til forsvar for bufe mv.)

  • 20. lov om endring av naturmangfoldloven (betydningen av bestandsmål ved uttak av rovvilt)

  • 21. lov om endringer av internkontrollregler i sektorlovgivningen (tilpasning til ny kommunelov)

  • 22. midlertidig lov om forlenget frist og unntak fra krav til fysisk generalforsamling og årsmøte mv. i boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

  • 23. lov om endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (utfasing av tilskudd til kortkurs i folkehøyskolen, internkontroll for friskoler og barnehager, psykososialt barnehagemiljø, krav til og tilsyn med private barnehager, kommunal barnehagemyndighet, studieforbund m.m.)

  • 24. midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap mv. og avholde ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

  • 25. lov om endringar i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv.

  • 26. lov om endringer i lov om endringer i yrkestransportlova (oppheving av behovsprøvingen for drosje mv. – utsatt iverksettelse)

  • 27. lov om infrastruktur for alternativt drivstoff

   – er sanksjonert under 19. juni 2020

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (407) Grunnlovsforslag fra Hans Fredrik Grøvan, Jorunn Gleditsch Lossius, Geir Sigbjørn Toskedal, Steinar Reiten og Torill Selsvold Nyborg om endring i § 93 (vern av liv fra unnfangelse til naturlig død) (Dokument 12:6 (2019–2020))

 • 3. (408) Grunnlovsforslag fra Solveig Horne og Terje Halleland om opphevelse av § 117 (om opphevelse av odels- og åsetesretten) (Dokument 12:7 (2019–2020))

 • 4. (409) Grunnlovsforslag fra Dag Terje Andersen, Svein Harberg, Magne Rommetveit, Eva Kristin Hansen, Bente Stein Mathisen, Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Terje Breivik, Une Bastholm og Bjørnar Moxnes om ny § 111 (grunnlovfesting av allemannsretten) (Dokument 12:8 (2019–2020))

 • 5. (410) Grunnlovsforslag fra Dag Terje Andersen, Eva Kristin Hansen, Magne Rommetveit, Svein Harberg, Bente Stein Mathisen, Nils T. Bjørke og Terje Breivik om ny § 112 a (frittlevende marine ressurser) (Dokument 12:9 (2019–2020))

 • 6. (411) Grunnlovsforslag fra Dag Terje Andersen, Eva Kristin Hansen, Magne Rommetveit, Svein Harberg, Hans Fredrik Grøvan, Freddy André Øvstegård, Terje Breivik, Nils T. Bjørke, Une Bastholm og Bjørnar Moxnes om endring i § 108 (samene som urfolk) (Dokument 12:10 (2019–2020))

 • 7. (412) Grunnlovsforslag fra Dag Terje Andersen, Eva Kristin Hansen, Magne Rommetveit, Svein Harberg, Bente Stein Mathisen, Solveig Horne, Terje Breivik og Ulf Leirstein om endringer av §§ 14, 50, 53 til 64, 71 og 72 (Valglovutvalgets forslag i NOU 2020: 6 Frie og hemmelige valg – ny valglov) (Dokument 12:11 (2019–2020))

 • 8. (413) Grunnlovsforslag fra Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Petter Eide, Lars Haltbrekken, Solveig Schytz, Terje Breivik, Une Bastholm og Bjørnar Moxnes om endring i § 93 (grunnlovfesting av retten til asyl) (Dokument 12:12 (2019–2020))

 • 9. (414) Grunnlovsforslag fra Freddy André Øvstegård, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski og Solfrid Lerbrekk om endring i §§ 12, 50 og 61 (innføring av 16-års stemmerettsalder) (Dokument 12:13 (2019–2020))

 • 10. (415) Grunnlovsforslag fra Audun Lysbakken og Freddy André Øvstegård om endring i § 68 (om at Stortinget trer sammen tidligere) (Dokument 12:14 (2019-2020))

 • 11. (416) Grunnlovsforslag fra Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Nicholas Wilkinson og Audun Lysbakken om ny § 107 (rett til bolig) (Dokument 12:15 (2019–2020))

  Enst.: Nr. 2–11 blir under presidentens ansvar å bekjentgjøre ved trykking for å komme til avgjørelse på første, annet eller tredje storting etter neste valg.

 • 12. (417) Endringer i arbeids- og velferdsforvaltningsloven, sosialtjenesteloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (behandling av personopplysninger) (Prop. 135 L (2019–2020))

 • 13. (418) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Sigbjørn Gjelsvik, Kjersti Toppe og Trygve Slagsvold Vedum om endringer i samordningsloven slik at samordningsfellen oppheves (Dokument 8:141 L (2019–2020))

 • 14. (419) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å gjeninnføre ferietillegget til dagpengene (Dokument 8:148 L (2019–2020))

  Enst.: Nr. 12–14 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 15. (420) Vindkraft på land (Meld. St. 28 (2019-2020))

 • 16. (421) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ole André Myhrvold, Sandra Borch, Sigbjørn Gjelsvik og Jenny Klinge om lokal medvirkning og åpenhet i vindkraftsaker (Dokument 8:140 S (2019–2020))

  Enst.: Nr. 15 og 16 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 17. (422) Lov om økonomisk støtte til mediene (mediestøtteloven) (Prop. 138 L (2019–2020))

 • 18. (423) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Himanshu Gulati, Christian Tybring-Gjedde, Solveig Horne, Per-Willy Amundsen, Jon Engen-Helgheim og Silje Hjemdal om barn som blir holdt mot sin vilje i utlandet (Dokument 8:137 S (2019–2020))

  Enst.: Nr. 17 og 18 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 19. (424) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rigmor Aasrud, Arild Grande, Elise Bjørnebekk-Waagen og Lise Christoffersen om likestilling mellom ektepar, registrerte partnere og samboere når det gjelder etterlatte- og ektefellerettigheter i offentlige og private tjenestepensjoner (Dokument 8:139 S (2019–2020))

 • 20. (425) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Bård Hoksrud, Morten Stordalen, Tor André Johnsen og Erlend Wiborg om forenklinger for bobiler i Norge (Dokument 8:145 S (2019–2020))

 • 21. (426) Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å sikre en rettferdig fordeling av goder og byrder som følger av koronapandemien (Dokument 8:149 S (2019–2020))

  Enst.: Nr. 19–21 sendes finanskomiteen.

 • 22. (427) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Tellef Inge Mørland, Hege Haukeland Liadal, Tuva Moflag og Tore Hagebakken om å styrke norsk intensivkapasitet (Dokument 8:144 S (2019–2020))

 • 23. (428) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Karin Andersen og Lars Haltbrekken om vaksinasjonsprogram for voksne og risikogrupper for å minimere smitte og styrke folkehelsen (Dokument 8:146 S (2019–2020))

 • 24. (429) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand og Per Olaf Lundteigen om en ny politikk for finansiering og dimensjonering av offentlige sykehus (Dokument 8:147 S (2019–2020))

  Enst.: Nr. 22–24 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 25. (430) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Lene Vågslid, Tore Hagebakken, Tuva Moflag, Tellef Inge Mørland, Hege Haukeland Liadal, Maria Aasen-Svensrud og Jan Bøhler om tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser (Dokument 8:153 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen, unntatt forslagene nr. 3 og 4, som blir behandlet etter forretningsordenens § 39 annet ledd bokstav e (avvises).

 • 26. (431) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Ingvild Kjerkol, Tore Hagebakken, Tuva Moflag, Tellef Inge Mørland og Kari Henriksen om å stoppe privatisering og forhindre en todelt helsetjeneste (Dokument 8:154 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen, unntatt forslag nr. 1, som blir behandlet etter forretningsordenens § 39 annet ledd bokstav e (avvises).

 • 27. (432) Endringer i sivilbeskyttelsesloven (innhenting og behandling av opplysninger, gjennomføring av tjeneste, sanksjoner mv.) (Prop. 136 L (2019–2020))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 28. (433) Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapporter for 2019 (Meld. St. 26 (2019–2020))

 • 29. (434) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Katrine Boel Gregussen, Lars Haltbrekken, Nicholas Wilkinson, Mona Fagerås, Arne Nævra og Karin Andersen om å sikre bosetting av alle mennesker som får opphold (Dokument 8:150 S (2019–2020))

  Enst.: Nr. 28 og 29 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 30. (435) Daglegvare og konkurranse - kampen om kundane (Meld. St. 27 (2019–2020))

 • 31. (436) Lov om endringar i deltakerloven og havressurslova (endringar i kvotesystemet) (Prop. 137 L (2019–2020))

 • 32. (437) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arild Grande, Rigmor Aasrud, Lise Christoffersen, Elise Bjørnebekk-Waagen, Terje Aasland og Åsunn Lyngedal om krav til samfunnshensyn i offentlige anskaffelser (Dokument 8:151 S (2019–2020))

 • 33. (438) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nils Kristen Sandtrøen, Else-May Norderhus, Terje Aasland, Tone Merete Sønsterud, Karin Andersen, Lars Haltbrekken og Arne Nævra om opprydding av gruveforurensing i Folldal (Dokument 8:152 S (2019–2020))

  Enst.: Nr. 30–33 sendes næringskomiteen.

 • 34. (439) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ruth Grung, Espen Barth Eide, Runar Sjåstad, Steinar Karlstrøm, Torstein Tvedt Solberg og Åsunn Lyngedal om utvikling av en helhetlig infrastruktur for landstrøm og alternative drivstoff i alle større havner (Dokument 8:142 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for energi- og miljøkomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

Presidenten: Før møtet heves, vil presidenten gjøre representantene oppmerksomme på at Stortingets forhandlinger etter planen vil bli gjenopptatt onsdag 30. september.

Da dette er det siste ordinære stortingsmøtet før sommerpausen i det som har vært en helt ekstraordinær vårsesjon, vil presidenten – før møtet heves – benytte anledningen til å takke alle medrepresentanter, medlemmer av regjeringen, Stortingets personale, presselosjen og alle som ellers har sitt daglige virke her i Stortinget, for et godt samarbeid gjennom en svært krevende og uforutsigbar tid. Mange har hatt en annerledes arbeidshverdag de siste månedene, og presidenten vil takke for stor fleksibilitet og innsatsvilje fra alle involverte. Ikke minst vil presidenten ønske dere en riktig god sommer!

Ber noen om ordet før møtet heves? – Så synes ikke, og møtet er hevet.