Stortinget - Møte fredag den 19. juni 2020

Dato: 19.06.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Voteringer

Votering

Etter at det var ringt til votering, uttalte

presidenten: Statsråd Tina Bru vil overbringe 4 kgl. proposisjoner.

Statsråd Tina Bru overbrakte 4 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Statsråd Tina Bru []: Kan jeg også få benytte anledningen til å ønske Stortinget en god sommer og si takk?

Presidenten: Det kan statsråden få lov til.

Da er Stortinget klar til å votere over de resterende sakene på gårsdagens kart, sakene nr. 4 og 5, og sakene nr. 2–6 på dagens kart.

Votering i sak nr. 4, debattert 18. juni 2020

Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2020 m.m.) (Innst. 380 S (2019–2020), jf. Prop. 118 S (2019–2020))

Debatt i sak nr. 4, torsdag 18. juni

Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt sju forslag. Det er

 • forslag nr. 1, fra Nils Kristen Sandtrøen på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslag nr. 2, fra Geir Pollestad på vegne av Senterpartiet

 • forslagene nr. 3–7, fra Une Bastholm på vegne av Miljøpartiet De Grønne

Det voteres over forslag nr. 1, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det i forbindelse med jordbruksoppgjøret 2021 utarbeides en opptrappingsplan for å styrke beredskap, selvforsyning og distriktsjordbruk.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 45 mot 41 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 18.47.57)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 3–6, fra Miljøpartiet De Grønne.

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i jordbruksoppgjøret 2021 øke tilskuddet og investeringsstøtten til mindre grønnsaksprodusenter.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i jordbruksoppgjøret i 2021 øke målprisen på korn uten økning i prisnedskrivning for kraftfôr, for å stimulere til mer bærekraftig dyrehold med mindre bruk av kraftfôr, og mer bruk av grovfôr og utmarksbeite.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i jordbruksoppgjøret i 2021 om å øke beite- og grastilskuddet for å vri fôret over fra kraftfor til norskprodusert gras.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen øke støtten til opplysningskontorene for korn, frukt og grønt for å stimulere til økt etterspørsel etter norskprodusert vegetabilsk mat.»

Sosialistisk Venstreparti og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Miljøpartiet De Grønne ble med 79 mot 7 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 18.48.14)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 7, fra Miljøpartiet De Grønne. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen gå gjennom tollvernet for poteter, frukt og grønt, og vurdere å fremme forslag om å endre fra kronetoll til prosenttoll for frukt og grønnsaker som kan dyrkes i Norge, samt poteter.»

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Miljøpartiet De Grønne ble med 45 mot 41 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 18.48.34)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 2, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i løpet av 2020 med en ny sak om nydyrking av myr som legger til grunn at det skal stilles vilkår for nydyrking som tar hensyn til klima, matproduksjon og biologisk mangfold.»

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet ble med 78 mot 8 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 18.49.02)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:

I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endringer:

I

Kap.

Post

Formål

Kroner

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

2 251 000

fra kr 14 533 000 til kr 12 282 000

50

Tilskudd til Landbrukets utviklingsfond, økes med

9 546 000

fra kr 1 250 553 000 til kr 1 260 099 000

70

Markedsregulering, kan overføres, reduseres med

10 049 000

fra kr 303 747 000 til kr 293 698 000

71

Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning, økes med

1 500 000

fra kr 43 000 000 til kr 44 500 000

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning, økes med

82 400 000

fra kr 3 800 600 000 til kr 3 883 000 000

74

Direkte tilskudd, kan overføres, reduseres med

59 608 000

fra kr 9 404 044 000 til kr 9 344 436 000

77

Utviklingstiltak, kan overføres, reduseres med

101 000

fra kr 281 980 000 til kr 281 879 000

78

Velferdsordninger, kan overføres, reduseres med

21 437 000

fra kr 1 547 195 000 til kr 1 525 758 000

II

Landbruks- og matdepartementet gis fullmakt til å iverksette tiltak i henhold til det framlagte forslaget til jordbruksoppgjør, herunder tiltak som er knyttet til bevilgninger i 2021.

Votering:

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Votering i sak nr. 5, debattert 18. juni 2020

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Utbygging og finansiering av E18 Lysaker-Ramstadsletta i Akershus (Innst. 393 S (2019–2020), jf. Prop. 38 S (2019–2020))

Debatt i sak nr. 5, torsdag 18. juni

Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt sju forslag. Det er

 • forslagene nr. 1–3, fra Tor André Johnsen på vegne av Fremskrittspartiet

 • forslagene nr. 4 og 5, fra Bengt Fasteraune på vegne av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslag nr. 6, fra Bengt Fasteraune på vegne av Senterpartiet

 • forslag nr. 7, fra Arne Nævra på vegne av Sosialistisk Venstreparti

Det voteres over forslag nr. 7, fra Sosialistisk Venstreparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen om kun å godta fylkeskommunen som garantist for prosjektet i Prop. 38 S (2019–2020), slik som er ordinær praksis for store vegprosjekter, og at videre framdrift avhenger av dette.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 79 mot 7 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 18.49.47)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 4 og 5, fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gå i dialog med Viken fylkeskommune og Oslo kommune for å finne omforente løsninger på transportutfordringene i Vestkorridoren.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget sender Prop. 38 S (2019–2020) tilbake til regjeringen, og ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en ny proposisjon som tar opp i seg en ny, framforhandlet løsning som Oslo og Viken står bak.»

Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet støtte til forslagene.

Votering:

Forslagene fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ble med 70 mot 16 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 18.50.06)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 6, fra Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen gå gjennom prosjektet med sikte på betydelige kostnadsreduksjoner og reduserte bompenger for bilistene.»

Votering:

Forslaget fra Senterpartiet ble med 78 mot 8 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 18.50.22)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 1–3, fra Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget godkjenner utbygging av E18 på strekningen Lysaker–Ramstadsletta i tråd med de opprinnelige veiløsningene i Prop. 38 S (2019–2020), innenfor en kostnadsramme på 17,4 mrd. 2019-kroner. Stortinget legger til grunn statlig fullfinansiering.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå prosjektet med det formål å redusere kostnadene, uten at det fører til redusert veikapasitet eller andre ulemper for bilistene.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen vurdere ny teknologi og alternative løsninger som kan redusere kostnadsbehovet i forbindelse med kollektivløsninger, eksempelvis mellom Fornebu og Lysaker.»

Votering:

Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 71 mot 15 stemmer ikke bifalt.

(Voteringsutskrift kl. 18.50.38)

Komiteen hadde innstilt til Stortinget å gjøre følgende

vedtak:
 1. Samferdselsdepartementet får fullmakt til å gjennomføre prosjektet E18 Lysaker–Ramstadsletta innenfor en kostnadsramme på 17,4 mrd. 2019-kroner.

 2. Under forutsetning av at det gjennom godkjent vedtak stilles tilstrekkelig lokal garanti for et bompengelån, samtykker Stortinget i at bompengeselskapet får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger til delvis bompengefinansiering av utbyggingen av E18 Lysaker–Ramstadsletta i Viken. Vilkårene fremgår av denne proposisjonen, med de endringer og presiseringer som fremkommer i brev av 29. mai 2020 fra samferdselsministeren.

 3. Samferdselsdepartementet får fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet og fastsette nærmere regler for finansieringsordningen.

Presidenten: Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt har varslet at de vil stemme imot.

Votering:

Komiteens innstilling ble bifalt med 57 mot 28 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 18.51.01)

Presidenten: Stortinget går da over til å votere over sakene på dagens kart.

Sak nr. 1 var redegjørelse.

Votering i sak nr. 2, debattert 19. juni 2020

Innstilling fra finanskomiteen om Revidert nasjonalbudsjett 2020, om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2020, om endringer i skatter og avgifter i statsbudsjettet for 2020, om økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet og om Redegjørelse av finansministeren om revidert nasjonalbudsjett (Innst. 360 S (2019–2020), jf. Meld. St. 2 (2019–2020), Prop. 107 LS (2019–2020) S-delen, Prop. 117 S (2019–2020), Prop. 127 S (2019–2020) og Redegjørelse av finansministeren i Stortinget 12. mai 2020)

Debatt i sak nr. 2

Presidenten: Under debatten er det satt frem i alt 223 forslag. Det er

 • forslagene nr. 1–50, fra Hadia Tajik på vegne av Arbeiderpartiet

 • forslagene nr. 51–81, fra Sigbjørn Gjelsvik på vegne av Senterpartiet

 • forslagene nr. 82–176, fra Kari Elisabeth Kaski på vegne av Sosialistisk Venstreparti

 • forslagene nr. 177–194, fra Une Bastholm på vegne av Miljøpartiet De Grønne

 • forslagene nr. 195–214, fra Bjørnar Moxnes på vegne av Rødt

 • forslag nr. 215, fra Bjørnar Moxnes på vegne av Rødt

 • forslagene nr. 216–220, fra Sigbjørn Gjelsvik på vegne av Senterpartiet

 • forslag nr. 221, fra Tore Storehaug på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti

 • forslag nr. 222, fra Kari Elisabeth Kaski på vegne av Sosialistisk Venstreparti

 • forslag nr. 223, fra Sylvi Listhaug på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti

Både fra talerstolen og ellers har partiene varslet subsidiær støtte til enkelte forslag. Presidenten ber om forståelse for at det med det høye antallet forslag er vanskelig å ta hensyn til en slik rekkefølge, men presidenten håper og tror at i alle fall partienes primære standpunkter har kommet til uttrykk i debatten i dag.

Det voteres over forslagene nr. 195, 198, 204, 205 og 207, fra Rødt.

Forslag nr. 195 lyder:

«I statsbudsjettet for 2020 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

20

Statsministerens kontor

21

(Ny) Spesielle driftsutgifter, Koronakommisjonen, kan overføres, bevilges med

15 000 000

21

Statsrådet

1

Driftsutgifter, reduseres med

5 300 000

fra kr 207 800 000 til kr 202 500 000

41

Stortinget

1

Driftsutgifter, reduseres med

33 600 000

fra kr 973 300 000 til kr 939 700 000

70

Tilskudd til partigruppene, økes med

2 000 000

fra kr 197 000 000 til kr 199 000 000

61

Høyesterett

1

Driftsutgifter, økes med

1 750 000

fra kr 116 138 000 til kr 117 888 000

100

Utenriksdepartementet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

14 100 000

fra kr 13 595 000 til kr 27 695 000

103

Regjeringens representasjon

1

Driftsutgifter, økes med

2 000 000

fra kr 47 428 000 til kr 49 428 000

116

Internasjonale organisasjoner

90

Innskudd i Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB), økes med

5 247 000

fra kr 190 000 000 til kr 195 247 000

117

EØS-finansieringsordningene

77

EØS-finansieringsordningen 2014-2021, kan overføres, reduseres med

695 000 000

fra kr 2 526 000 000 til kr 1 831 000 000

78

Den norske finansieringsordningen 2014-2021, kan overføres, reduseres med

405 000 000

fra kr 1 931 000 000 til kr 1 526 000 000

118

Utenrikspolitiske satsinger

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, 71, 72 og 73, økes med

16 000 000

fra kr 77 942 000 til kr 93 942 000

72

Nedrustning, ikke-spredning og kjernefysisk sikkerhet mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, reduseres med

16 000 000

fra kr 29 928 000 til kr 13 928 000

140

Utenriksdepartementet

1

Driftsutgifter, reduseres med

4 000 000

fra kr 1 640 558 000 til kr 1 636 558 000

141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

1

Driftsutgifter, økes med

4 000 000

fra kr 284 425 000 til kr 288 425 000

144

Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)

1

Driftsutgifter, reduseres med

2 500 000

fra kr 54 464 000 til kr 51 964 000

70

Utvekslingsordninger, kan overføres, reduseres med

57 000 000

fra kr 145 811 000 til kr 88 811 000

150

Humanitær bistand

70

Nødhjelp og humanitær bistand, kan overføres, økes med

38 205 000

fra kr 4 831 700 000 til kr 4 869 905 000

151

Fred, sikkerhet og globalt samarbeid

72

Stabilisering av land i krise og konflikt, kan overføres, økes med

7 000 000

fra kr 835 390 000 til kr 842 390 000

159

Regionbevilgninger

75

Afrika, kan overføres, økes med

30 000 000

fra kr 1 090 584 000 til kr 1 120 584 000

160

Helse

70

Helse, kan overføres, økes med

541 073 000

fra kr 3 610 686 000 til kr 4 151 759 000

161

Utdanning, forskning og faglig samarbeid

70

Utdanning, kan overføres, reduseres med

165 000 000

fra kr 2 570 150 000 til kr 2 405 150 000

71

Forskning, kan overføres, reduseres med

27 000 000

fra kr 208 846 000 til kr 181 846 000

72

Kunnskapsbanken og faglig samarbeid, kan overføres, reduseres med

144 000 000

fra kr 888 714 000 til kr 744 714 000

162

Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi

70

Næringsutvikling og handel, kan overføres, reduseres med

45 000 000

fra kr 461 200 000 til kr 416 200 000

72

Fornybar energi, kan overføres, reduseres med

165 000 000

fra kr 867 000 000 til kr 702 000 000

73

Det internasjonale finansieringsinstituttet (IFC), kan overføres, reduseres med

30 000 000

fra kr 160 000 000 til kr 130 000 000

163

Klima, miljø og hav

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, reduseres med

15 000 000

fra kr 15 000 000 til kr 0

71

Bærekraftige hav og tiltak mot marin forsøpling, kan overføres, reduseres med

135 000 000

fra kr 517 967 000 til kr 382 967 000

164

Likestilling

70

Likestilling, kan overføres, økes med

10 000 000

fra kr 324 019 000 til kr 334 019 000

172

Multilaterale finansinstitusjoner og gjeldslette

70

Verdensbanken, kan overføres, økes med

102 000 000

fra kr 1 086 000 000 til kr 1 188 000 000

72

Strategisk samarbeid, kan overføres, økes med

108 000 000

fra kr 139 000 000 til kr 247 000 000

73

Gjeldslette, kan overføres, reduseres med

46 015 000

fra kr 326 500 000 til kr 280 485 000

179

Flyktningtiltak i Norge

21

Spesielle driftsutgifter, reduseres med

143 223 000

fra kr 718 575 000 til kr 575 352 000

200

Kunnskapsdepartementet

1

Driftsutgifter, økes med

2 864 000

fra kr 389 977 000 til kr 392 841 000

201

Analyse og kunnskapsgrunnlag

21

Spesielle driftsutgifter, økes med

9 200 000

fra kr 216 285 000 til kr 225 485 000

220

Utdanningsdirektoratet

1

Driftsutgifter, reduseres med

7 214 000

fra kr 364 427 000 til kr 357 213 000

222

Statlige skoler og fjernundervisningstjenester

1

Driftsutgifter, økes med

9 300 000

fra kr 136 065 000 til kr 145 365 000

225

Tiltak i grunnopplæringen

1

Driftsutgifter, reduseres med

10 000 000

fra kr 23 611 000 til kr 13 611 000

21

Spesielle driftsutgifter, reduseres med

90 000 000

fra kr 109 614 000 til kr 19 614 000

64

Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge, reduseres med

9 768 000

fra kr 62 111 000 til kr 52 343 000

65

Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, kan overføres, reduseres med

82 852 000

fra kr 248 556 000 til kr 165 704 000

68

Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen, økes med

1 055 000

fra kr 292 537 000 til kr 293 592 000

69

(Ny) Tiltak for fullføring av videregående opplæring, bevilges med

717 000 000

75

Grunntilskudd, økes med

3 750 000

fra kr 88 587 000 til kr 92 337 000

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

305 200 000

fra kr 1 296 726 000 til kr 1 601 926 000

63

Forskning på effektene av økt lærertetthet, reduseres med

7 685 000

fra kr 50 687 000 til kr 43 002 000

228

Tilskudd til frittstående skoler mv.

70

Frittstående grunnskoler, overslagsbevilgning, reduseres med

888 000

fra kr 2 875 033 000 til kr 2 874 145 000

71

Frittstående videregående skoler, overslagsbevilgning, økes med

138 000

fra kr 1 678 612 000 til kr 1 678 750 000

83

Kompensasjon til friskoler for refundert foreldrebetaling ifb. stenging av skole og SFO, økes med

5 000 000

fra kr 10 000 000 til kr 15 000 000

231

Barnehager

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51, reduseres med

11 381 000

fra kr 464 683 000 til kr 453 302 000

240

Fagskoler

60

Driftstilskudd til fagskoler, økes med

34 194 000

fra kr 782 138 000 til kr 816 332 000

251

22. juli-senteret

1

Driftsutgifter, økes med

5 800 000

fra kr 11 723 000 til kr 17 523 000

253

Folkehøyskoler

70

Tilskudd til folkehøyskoler, økes med

60 800 000

fra kr 951 516 000 til kr 1 012 316 000

256

Kompetanse Norge

1

Driftsutgifter, økes med

6 100 000

fra kr 104 369 000 til kr 110 469 000

258

Tiltak for livslang læring

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

157 500 000

fra kr 383 376 000 til kr 540 876 000

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler, økes med

317 781 000

fra kr 36 899 475 000 til kr 37 217 256 000

270

Studentvelferd

75

Tilskudd til bygging av studentboliger, kan overføres, reduseres med

21 034 000

fra kr 822 442 000 til kr 801 408 000

272

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

50

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, økes med

35 995 000

fra kr 601 000 000 til kr 636 995 000

273

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

50

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, økes med

10 023 000

fra kr 184 495 000 til kr 194 518 000

275

Tiltak for høyere utdanning og forskning

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, reduseres med

1 248 000

fra kr 176 603 000 til kr 175 355 000

285

Norges forskningsråd

53

Sektorovergripende og strategiske satsinger, økes med

99 000 000

fra kr 1 408 881 000 til kr 1 507 881 000

55

Virksomhetskostnader, reduseres med

3 512 000

fra kr 783 617 000 til kr 780 105 000

286

Regionale forskningsfond

60

Regionale forskningsfond, tilskudd til forskning, økes med

30 000 000

fra kr 189 119 000 til kr 219 119 000

288

Internasjonale samarbeidstiltak

72

Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, økes med

20 381 000

fra kr 288 845 000 til kr 309 226 000

73

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, kan overføres, økes med

287 673 000

fra kr 2 390 128 000 til kr 2 677 801 000

74

EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, økes med

86 343 000

fra kr 646 902 000 til kr 733 245 000

75

UNESCO-kontingent, reduseres med

2 693 000

fra kr 24 944 000 til kr 22 251 000

290

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter, økes med

2 429 000

fra kr 292 960 000 til kr 295 389 000

291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

400 000

fra kr 65 512 000 til kr 65 112 000

60

Integreringstilskudd, kan overføres, økes med

179 090 000

fra kr 7 545 633 000 til kr 7 724 723 000

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, reduseres med

22 847 000

fra kr 1 714 150 000 til kr 1 691 303 000

62

Kommunale innvandrertiltak, økes med

22 571 000

fra kr 225 011 000 til kr 247 582 000

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, økes med

20 000 000

fra kr 125 443 000 til kr 145 443 000

73

Tilskudd, økes med

400 000

fra kr 21 414 000 til kr 21 814 000

292

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

22

Prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, økes med

10 000 000

fra kr 31 420 000 til kr 41 420 000

60

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, økes med

99 423 000

fra kr 1 234 850 000 til kr 1 334 273 000

315

Frivillighetsformål

79

Til disposisjon, økes med

5 000 000

fra kr 9 810 000 til kr 14 810 000

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, økes med

106 500 000

fra kr 194 500 000 til kr 301 000 000

320

Norsk kulturråd

1

Driftsutgifter, økes med

1 810 000

fra kr 187 800 000 til kr 189 610 000

55

Norsk kulturfond, reduseres med

500 000

fra kr 1 008 060 000 til kr 1 007 560 000

321

Kunstnerformål

73

Kunstnerstipend m.m., kan overføres, økes med

45 000 000

fra kr 208 680 000 til kr 253 680 000

75

Vederlagsordninger, kan overføres, økes med

100 000 000

fra kr 220 120 000 til kr 320 120 000

323

Musikk og scenekunst

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

20 000 000

fra kr 65 190 000 til kr 45 190 000

60

Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge, økes med

180 000

fra kr 22 200 000 til kr 22 380 000

70

Nasjonale institusjoner, økes med

51 680 000

fra kr 1 548 890 000 til kr 1 600 570 000

71

Region-/landsdelsinstitusjoner, økes med

22 330 000

fra kr 819 230 000 til kr 841 560 000

73

Region- og distriktsopera, økes med

2 140 000

fra kr 64 870 000 til kr 67 010 000

78

Ymse faste tiltak, økes med

8 085 000

fra kr 329 569 000 til kr 337 654 000

325

Allmenne kulturformål

72

Kultursamarbeid i nordområdene, økes med

155 000

fra kr 11 860 000 til kr 12 015 000

77

Kompensasjonsordninger for arrangører på kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet, økes med

2 120 000 000

fra kr 1 000 000 000 til kr 3 120 000 000

79

Til disposisjon, kan nyttes under post 1, økes med

15 000 000

fra kr 11 600 000 til kr 26 600 000

82

Nobels Fredssenter, økes med

5 000 000

fra kr 32 890 000 til kr 37 890 000

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

80

Tilskudd til tiltak under Nasjonalbiblioteket, økes med

65 000

fra kr 49 055 000 til kr 49 120 000

328

Museum og visuell kunst

70

Det nasjonale museumsnettverket, økes med

114 560 000

fra kr 2 080 525 000 til kr 2 195 085 000

78

Ymse faste tiltak, økes med

50 860 000

fra kr 128 520 000 til kr 179 380 000

334

Filmformål m.m.

1

Driftsutgifter, økes med

2 250 000

fra kr 115 150 000 til kr 117 400 000

50

Filmfondet, økes med

27 750 000

fra kr 527 160 000 til kr 554 910 000

72

Insentivordning for film- og tv-produksjoner, kan overføres, reduseres med

31 990 000

fra kr 71 360 000 til kr 39 370 000

335

Medieformål

1

Driftsutgifter, økes med

780 000

fra kr 53 220 000 til kr 54 000 000

71

Mediestøtte, økes med

320 300 000

fra kr 415 230 000 til kr 735 530 000

74

Tilskudd til lokale lyd- og bildemedier, kan overføres, økes med

110 000

fra kr 20 400 000 til kr 20 510 000

79

Norsk rikskringkasting AS – NRK, reduseres med

200 417 000

fra kr 6 413 342 000 til kr 6 212 925 000

353

Likestillings- og diskrimineringsombudet

50

Basisbevilgning, reduseres med

161 000

fra kr 48 020 000 til kr 47 859 000

400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Driftsutgifter, reduseres med

370 000

fra kr 477 434 000 til kr 477 064 000

23

Spesielle driftsutgifter, forskning, evaluering og kunnskapsinnhenting, kan overføres, reduseres med

560 000

fra kr 34 593 000 til kr 34 033 000

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner, økes med

1 100 000

fra kr 14 889 000 til kr 15 989 000

410

Domstolene

1

Driftsutgifter, økes med

108 450 000

fra kr 2 618 217 000 til kr 2 726 667 000

414

Forliksråd og andre domsutgifter

21

Spesielle driftsutgifter, økes med

300 000

fra kr 36 998 000 til kr 37 298 000

430

Kriminalomsorgen

1

Driftsutgifter, økes med

7 850 000

fra kr 4 788 033 000 til kr 4 795 883 000

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter, økes med

86 600 000

fra kr 18 874 616 000 til kr 18 961 216 000

21

Spesielle driftsutgifter, reduseres med

8 300 000

fra kr 137 495 000 til kr 129 195 000

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål, økes med

9 800 000

fra kr 26 819 000 til kr 36 619 000

25

Retur av asylsøkere med avslag og andre utlendinger uten lovlig opphold, overslagsbevilgning, reduseres med

20 000 000

fra kr 95 528 000 til kr 75 528 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

219 000 000

fra kr 950 030 000 til kr 1 169 030 000

70

Tilskudd, økes med

5 000 000

fra kr 65 946 000 til kr 70 946 000

442

Politihøgskolen

1

Driftsutgifter, økes med

7 000 000

fra kr 633 984 000 til kr 640 984 000

445

Den høyere påtalemyndighet

1

Driftsutgifter, økes med

12 300 000

fra kr 277 795 000 til kr 290 095 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter, økes med

24 000 000

fra kr 908 219 000 til kr 932 219 000

21

Spesielle driftsutgifter, økes med

1 700 000

fra kr 7 606 000 til kr 9 306 000

70

Overføringer til private, reduseres med

200 000

fra kr 6 878 000 til kr 6 678 000

452

Sentral krisehåndtering

1

Driftsutgifter, økes med

3 200 000

fra kr 26 849 000 til kr 30 049 000

454

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter, økes med

65 662 000

fra kr 700 023 000 til kr 765 685 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

21 039 000

fra kr 2 315 361 000 til kr 2 336 400 000

455

Redningstjenesten

1

Driftsutgifter, økes med

5 070 000

fra kr 111 310 000 til kr 116 380 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, reduseres med

5 240 000

fra kr 6 074 000 til kr 834 000

457

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsutgifter, reduseres med

20 000 000

fra kr 375 306 000 til kr 355 306 000

45

(Ny) Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, bevilges med

20 000 000

460

Spesialenheten for politisaker

1

Driftsutgifter, økes med

6 000 000

fra kr 48 316 000 til kr 54 316 000

467

Norsk Lovtidend

1

Driftsutgifter, økes med

2 075 000

fra kr 4 404 000 til kr 6 479 000

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

1

Driftsutgifter, økes med

1 800 000

fra kr 20 230 000 til kr 22 030 000

469

Vergemålsordningen

21

Spesielle driftsutgifter, reduseres med

23 546 000

fra kr 138 546 000 til kr 115 000 000

473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Driftsutgifter, økes med

2 850 000

fra kr 77 021 000 til kr 79 871 000

474

Konfliktråd

1

Driftsutgifter, økes med

4 000 000

fra kr 139 495 000 til kr 143 495 000

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd, økes med

32 870 000

fra kr 393 308 000 til kr 426 178 000

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter, økes med

801 878 000

fra kr 1 012 202 000 til kr 1 814 080 000

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak, reduseres med

29 088 000

fra kr 643 848 000 til kr 614 760 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

8 000 000

fra kr 66 972 000 til kr 74 972 000

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak, reduseres med

1 740 000

fra kr 163 510 000 til kr 161 770 000

70

Stønader til beboere i asylmottak, reduseres med

22 368 000

fra kr 85 374 000 til kr 63 006 000

72

Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur og reintegrering i hjemlandet, overslagsbevilgning, reduseres med

900 000

fra kr 73 078 000 til kr 72 178 000

73

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan nyttes under kap. 291, post 60, reduseres med

4 227 000

fra kr 21 920 000 til kr 17 693 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, økes med

1 565 000

fra kr 28 233 000 til kr 29 798 000

491

Utlendingsnemnda

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21, reduseres med

22 980 000

fra kr 285 316 000 til kr 262 336 000

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes under post 1, økes med

200 000

fra kr 12 625 000 til kr 12 825 000

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

25

Nytt regjeringskvartal, kan overføres, økes med

5 000 000

fra kr 4 039 000 til kr 9 039 000

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

1

Driftsutgifter, økes med

10 300 000

fra kr 640 329 000 til kr 650 629 000

525

Fylkesmannsembetene

1

Driftsutgifter, økes med

3 180 000

fra kr 1 896 952 000 til kr 1 900 132 000

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, økes med

690 000 000

fra kr 1 471 200 000 til kr 2 161 200 000

531

Eiendommer til kongelige formål

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

10 000 000

fra kr 63 605 000 til kr 73 605 000

533

Eiendommer utenfor husleieordningen

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

142 300 000

fra kr 35 000 000 til kr 177 300 000

540

Digitaliseringsdirektoratet

1

Driftsutgifter, reduseres med

26 071 000

fra kr 233 339 000 til kr 207 268 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

8 000 000

fra kr 44 108 000 til kr 36 108 000

23

Utvikling og forvaltning av nasjonale felleskomponenter, kan overføres, økes med

11 800 000

fra kr 111 585 000 til kr 123 385 000

28

Altinn, kan overføres, økes med

25 800 000

fra kr 221 548 000 til kr 247 348 000

543

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

70

Telesikkerhet og -beredskap, kan overføres, økes med

90 000 000

fra kr 141 369 000 til kr 231 369 000

553

Regional- og distriktsutvikling

61

Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling, økes med

600 000 000

fra kr 763 307 000 til kr 1 363 307 000

560

Samiske formål

50

Samisk språk, kultur og samfunnsliv, økes med

6 107 000

fra kr 512 861 000 til kr 518 968 000

567

Nasjonale minoriteter

70

Nasjonale minoriteter, økes med

500 000

fra kr 7 257 000 til kr 7 757 000

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd, økes med

18 002 828 000

fra kr 141 800 768 000 til kr 159 803 596 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572, post 64, økes med

3 500 000 000

fra kr 1 484 000 000 til kr 4 984 000 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd, økes med

5 200 000 000

fra kr 38 260 708 000 til kr 43 460 708 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571, post 64, økes med

1 500 000 000

fra kr 382 000 000 til kr 1 882 000 000

576

Vedlikehold og rehabilitering

60

(Ny) Vedlikehold og rehabilitering i kommuner, bevilges med

7 000 000 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

70

Bostøtte, overslagsbevilgning, økes med

43 000 000

fra kr 3 342 343 000 til kr 3 385 343 000

76

Utleieboliger, kan overføres, reduseres med

84 065 000

fra kr 445 067 000 til kr 361 002 000

587

Direktoratet for byggkvalitet

22

Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling, økes med

20 000 000

fra kr 51 085 000 til kr 71 085 000

595

Statens kartverk

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 01 og 45, økes med

25 000 000

fra kr 293 827 000 til kr 318 827 000

600

Arbeids- og sosialdepartementet

1

Driftsutgifter, økes med

66 750 000

fra kr 219 270 000 til kr 286 020 000

601

Utredningsvirksomhet, forskning mv.

70

Tilskudd, reduseres med

8 650 000

fra kr 43 130 000 til kr 34 480 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter, økes med

1 054 000 000

fra kr 12 404 655 000 til kr 13 458 655 000

606

Trygderetten

1

Driftsutgifter, økes med

1 900 000

fra kr 87 545 000 til kr 89 445 000

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, reduseres med

112 000 000

fra kr 5 458 000 000 til kr 5 346 000 000

22

Sluttoppgjør, overslagsbevilgning, reduseres med

24 000 000

fra kr -13 000 000 til kr -37 000 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, økes med

1 000 000

fra kr 31 000 000 til kr 32 000 000

615

Yrkesskadeforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, reduseres med

28 000 000

fra kr 93 000 000 til kr 65 000 000

616

Gruppelivsforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning, reduseres med

14 000 000

fra kr 214 000 000 til kr 200 000 000

634

Arbeidsmarkedstiltak

1

Driftsutgifter, økes med

158 000 000

fra kr 259 745 000 til kr 417 745 000

70

(Ny) Midlertidig kompensasjonsordning for forhåndsgodkjente tiltaksarrangører, bevilges med

180 000 000

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, reduseres med

77 000 000

fra kr 7 079 465 000 til kr 7 002 465 000

77

Varig tilrettelagt arbeid, kan overføres, økes med

28 000 000

fra kr 1 603 812 000 til kr 1 631 812 000

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter, økes med

63 500 000

fra kr 689 900 000 til kr 753 400 000

21

Spesielle driftsutgifter, regionale verneombud, økes med

2 000 000

fra kr 16 100 000 til kr 18 100 000

642

Petroleumstilsynet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21, økes med

1 000 000

fra kr 294 400 000 til kr 295 400 000

643

Statens arbeidsmiljøinstitutt

50

Statstilskudd, reduseres med

488 000

fra kr 152 200 000 til kr 151 712 000

660

Krigspensjon

71

Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning, reduseres med

4 000 000

fra kr 144 000 000 til kr 140 000 000

664

Pensjonstrygden for sjømenn

70

Tilskudd, økes med

5 000 000

fra kr 29 000 000 til kr 34 000 000

665

Pensjonstrygden for fiskere

70

Tilskudd, reduseres med

8 000 000

fra kr 43 000 000 til kr 35 000 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med

10 000 000

fra kr 2 760 000 000 til kr 2 750 000 000

667

Supplerende stønad til personer over 67 år

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med

8 000 000

fra kr 328 000 000 til kr 320 000 000

700

Helse- og omsorgsdepartementet

1

Driftsutgifter, økes med

10 000 000

fra kr 240 179 000 til kr 250 179 000

701

E-helse, helseregistre mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

5 000 000

fra kr 566 537 000 til kr 571 537 000

70

Norsk Helsenett SF, økes med

23 500 000

fra kr 152 297 000 til kr 175 797 000

72

Nasjonale e-helseløsninger, økes med

20 000 000

fra kr 490 900 000 til kr 510 900 000

703

Internasjonalt samarbeid

72

(Ny) Tilskudd til Verdens helseorganisasjon (WHO), bevilges med

100 000 000

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

3 000 000

fra kr 303 925 000 til kr 300 925 000

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

5 145 000

fra kr 19 401 000 til kr 24 546 000

70

Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, økes med

5 374 300 000

fra kr 990 110 000 til kr 6 364 410 000

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, økes med

2 688 487 000

fra kr 56 113 159 000 til kr 58 801 646 000

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, økes med

606 347 000

fra kr 19 588 777 000 til kr 20 195 124 000

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, økes med

374 417 000

fra kr 14 916 217 000 til kr 15 290 634 000

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, økes med

448 749 000

fra kr 13 261 484 000 til kr 13 710 233 000

76

Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning, økes med

300 000

fra kr 39 960 745 000 til kr 39 961 045 000

77

Laboratorie- og radiologiske undersøkelser, overslagsbevilgning, økes med

84 113 000

fra kr 3 145 547 000 til kr 3 229 660 000

86

Driftskreditter, økes med

1 959 000 000

fra kr 4 459 000 000 til kr 6 418 000 000

733

Habilitering og rehabilitering

72

Kjøp av opptrening mv., kan overføres, økes med

24 855 000

fra kr 1 245 000 til kr 26 100 000

740

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter, økes med

170 200 000

fra kr 1 222 348 000 til kr 1 392 548 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

19 800 000

fra kr 35 441 000 til kr 55 241 000

745

Folkehelseinstituttet

1

Driftsutgifter, økes med

81 400 000

fra kr 1 065 075 000 til kr 1 146 475 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

1 000 000

fra kr 145 287 000 til kr 144 287 000

746

Statens legemiddelverk

1

Driftsutgifter, økes med

15 000 000

fra kr 308 275 000 til kr 323 275 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

1 000 000 000

fra kr 30 805 000 til kr 1 030 805 000

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, økes med

95 500 000

fra kr 192 152 000 til kr 287 652 000

63

Investeringstilskudd – rehabilitering, kan overføres, kan nyttes under post 69, reduseres med

42 300 000

fra kr 4 035 632 000 til kr 3 993 332 000

64

Kompensasjon for renter og avdrag, reduseres med

46 000 000

fra kr 866 000 000 til kr 820 000 000

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene, overslagsbevilgning, reduseres med

16 300 000

fra kr 1 518 382 000 til kr 1 502 082 000

67

Utviklingstiltak, reduseres med

1 700 000

fra kr 66 602 000 til kr 64 902 000

68

Kompetanse og innovasjon, økes med

20 000 000

fra kr 404 857 000 til kr 424 857 000

69

Investeringstilskudd – netto tilvekst, kan overføres, reduseres med

68 000 000

fra kr 403 300 000 til kr 335 300 000

79

Andre tilskudd, kan nyttes under post 21, økes med

1 200 000

fra kr 121 632 000 til kr 122 832 000

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, økes med

137 518 000

fra kr 121 061 000 til kr 258 579 000

61

Fengselshelsetjeneste, økes med

410 000

fra kr 181 184 000 til kr 181 594 000

63

Allmennlegetjenester, reduseres med

78 500 000

fra kr 322 781 000 til kr 244 281 000

64

Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering, reduseres med

4 018 000

fra kr 4 018 000 til kr 0

765

Psykisk helse, rus og vold

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 72, økes med

67 133 000

fra kr 129 598 000 til kr 196 731 000

60

Kommunale tjenester, kan overføres, reduseres med

2 600 000

fra kr 238 690 000 til kr 236 090 000

62

Rusarbeid, kan overføres, reduseres med

40 000 000

fra kr 492 460 000 til kr 452 460 000

72

Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, økes med

40 000 000

fra kr 415 935 000 til kr 455 935 000

780

Forskning

50

Norges forskningsråd mv., økes med

45 000 000

fra kr 252 167 000 til kr 297 167 000

781

Forsøk og utvikling mv.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79, økes med

5 250 000

fra kr 52 978 000 til kr 58 228 000

840

Tiltak mot vold og overgrep

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 og kap. 846, post 62, økes med

10 000 000

fra kr 23 683 000 til kr 33 683 000

61

Tilskudd til incest- og voldtektssentre, overslagsbevilgning, økes med

5 000 000

fra kr 101 762 000 til kr 106 762 000

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under post 21 og kap. 858, post 1, økes med

1 800 000

fra kr 104 954 000 til kr 106 754 000

842

Familievern

21

Spesielle driftsutgifter, reduseres med

600 000

fra kr 31 902 000 til kr 31 302 000

843

Adopsjonsstøtte

70

Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning, reduseres med

2 000 000

fra kr 11 000 000 til kr 9 000 000

844

Kontantstøtte

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, reduseres med

10 000 000

fra kr 1 560 000 000 til kr 1 550 000 000

845

Barnetrygd

70

Tilskudd, overslagsbevilgning, økes med

18 000 000

fra kr 16 459 000 000 til kr 16 477 000 000

846

Familie- og oppveksttiltak

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 61 og post 71, reduseres med

350 000

fra kr 36 792 000 til kr 36 442 000

61

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge, kan nyttes under post 71, økes med

103 000 000

fra kr 358 969 000 til kr 461 969 000

62

Utvikling i kommunene, økes med

250 000

fra kr 111 842 000 til kr 112 092 000

70

Barne- og ungdomsorganisasjoner, økes med

10 000 000

fra kr 163 088 000 til kr 173 088 000

71

Utviklings- og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21, økes med

7 000 000

fra kr 21 393 000 til kr 28 393 000

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, reduseres med

7 700 000

fra kr 76 772 000 til kr 69 072 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, reduseres med

8 100 000

fra kr 20 116 000 til kr 12 016 000

61

Utvikling i kommunene, økes med

12 640 000

fra kr 53 871 000 til kr 66 511 000

72

Tilskudd til forskning og kompetanseutvikling i barnevernet, kan overføres, kan nyttes under post 21, økes med

5 760 000

fra kr 121 518 000 til kr 127 278 000

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og fellesfunksjoner i Barne-, ungdoms- og familieetaten

1

Driftsutgifter, økes med

2 200 000

fra kr 590 813 000 til kr 593 013 000

21

Spesielle driftsutgifter, reduseres med

1 100 000

fra kr 19 723 000 til kr 18 623 000

860

Forbrukerrådet

50

Basisbevilgning, reduseres med

647 000

fra kr 133 545 000 til kr 132 898 000

865

Forbrukerpolitiske tiltak

70

Tilskudd, kan nyttes under post 21, økes med

100 000

fra kr 1 492 000 til kr 1 592 000

867

Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget

1

Driftsutgifter, økes med

1 000 000

fra kr 14 361 000 til kr 15 361 000

868

Forbrukertilsynet

1

Driftsutgifter, økes med

7 100 000

fra kr 34 078 000 til kr 41 178 000

880

Den norske kirke

71

Tilskudd til Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet, økes med

16 000 000

fra kr 104 622 000 til kr 120 622 000

882

Kirkebygg og gravplasser

61

Tilskudd til fredete og verneverdige kirkebygg, kan overføres, økes med

51 100 000

fra kr 20 000 000 til kr 71 100 000

900

Nærings- og fiskeridepartementet

1

Driftsutgifter, økes med

842 000

fra kr 436 511 000 til kr 437 353 000

71

Miljøtiltak Raufoss, økes med

2 250 000

fra kr 2 050 000 til kr 4 300 000

72

Tilskudd til beredskapsordninger, økes med

407 000

fra kr 3 900 000 til kr 4 307 000

78

(Ny) Tiltakspakke leverandørindustrien mv., bevilges med

7 000 000 000

79

(Ny) Kompensasjonsordning for utgifter til lovpålagt vedlikehold i sesongbedrifter, bevilges med

250 000 000

904

Brønnøysundregistrene

1

Driftsutgifter, økes med

10 000 000

fra kr 348 300 000 til kr 358 300 000

906

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

30

Sikrings- og miljøtiltak, kan overføres, økes med

1 500 000

fra kr 7 000 000 til kr 8 500 000

907

Norsk nukleær dekommisjonering

30

Opprydding Søve, reduseres med

19 600 000

fra kr 21 600 000 til kr 2 000 000

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, økes med

14 700 000

fra kr 2 173 300 000 til kr 2 188 000 000

910

Sjøfartsdirektoratet

1

Driftsutgifter, økes med

4 700 000

fra kr 428 350 000 til kr 433 050 000

917

Fiskeridirektoratet

1

Driftsutgifter, økes med

2 000 000

fra kr 417 500 000 til kr 419 500 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres, økes med

21 919 000

fra kr 90 000 000 til kr 111 919 000

919

Diverse fiskeriformål

60

(Ny) Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, bevilges med

2 271 406 000

75

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres, økes med

38 000 000

fra kr 22 000 000 til kr 60 000 000

920

Norges forskningsråd

50

Tilskudd til forskning, økes med

537 000 000

fra kr 2 339 400 000 til kr 2 876 400 000

922

Romvirksomhet

50

Norsk Romsenter, reduseres med

241 000

fra kr 72 150 000 til kr 71 909 000

51

(Ny) Egenkapital til Andøya Space Center, kan overføres, bevilges med

282 600 000

70

Kontingent i European Space Agency (ESA), økes med

7 620 000

fra kr 225 300 000 til kr 232 920 000

71

Internasjonal romvirksomhet, økes med

15 440 000

fra kr 486 800 000 til kr 502 240 000

73

EUs romprogrammer, reduseres med

19 600 000

fra kr 415 600 000 til kr 396 000 000

76

(Ny) Tilskudd til Andøya Space Center, kan overføres, bevilges med

83 000 000

95

Egenkapital Space Norway AS, økes med

94 700 000

fra kr 72 558 000 til kr 167 258 000

923

Havforskningsinstituttet

1

Driftsutgifter, reduseres med

11 000 000

fra kr 633 250 000 til kr 622 250 000

22

Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres, økes med

34 500 000

fra kr 170 000 000 til kr 204 500 000

924

Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer

70

Tilskudd, økes med

3 945 000

fra kr 6 850 000 til kr 10 795 000

926

Havforskningsinstituttet, forskningsfartøy

1

Driftsutgifter, økes med

11 000 000

fra kr 168 450 000 til kr 179 450 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, økes med

65 000 000

fra kr 42 000 000 til kr 107 000 000

928

Annen marin forskning og utvikling

50

Tilskudd til Veterinærinstituttet, reduseres med

512 000

fra kr 65 500 000 til kr 64 988 000

929

Institutt for energiteknikk

70

Tilskudd til drift av atomanlegg, reduseres med

10 000 000

fra kr 328 150 000 til kr 318 150 000

950

Forvaltning av statlig eierskap

52

Risikokapital, Nysnø Klimainvesteringer AS, økes med

105 000 000

fra kr 245 000 000 til kr 350 000 000

72

(Ny) Tilskudd til pensjonsforpliktelser for Mantena AS, bevilges med

100 000 000

90

Kapitalinnskudd, Nysnø Klimainvesteringer AS, økes med

195 000 000

fra kr 455 000 000 til kr 650 000 000

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

50

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet, økes med

1 999 048 000

fra kr 120 606 000 til kr 2 119 654 000

1115

Mattilsynet

1

Driftsutgifter, økes med

15 000 000

fra kr 1 369 024 000 til kr 1 384 024 000

1136

Kunnskapsutvikling m.m.

50

Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap, Norsk institutt for bioøkonomi, reduseres med

2 489 000

fra kr 233 816 000 til kr 231 327 000

1137

Forskning og innovasjon

51

Basisbevilgninger m.m., Norges forskningsråd, økes med

15 000 000

fra kr 187 815 000 til kr 202 815 000

1140

Høstbare viltressurser – forvaltning og tilskudd til viltformål (Viltfondet) m.m.

71

Tilskudd til viltformål, kan overføres, reduseres med

9 000 000

fra kr 41 278 000 til kr 32 278 000

1142

Landbruksdirektoratet

77

Tilskudd til kompensasjon ved avvikling av pelsdyrhold, kan overføres, økes med

60 000 000

fra kr 160 000 000 til kr 220 000 000

78

Tilskudd til omstilling ved avvikling av pelsdyrhold, kan overføres, økes med

30 000 000

fra kr 20 000 000 til kr 50 000 000

1149

Verdiskapings- og utviklingstiltak i landbruket

73

Tilskudd til skog-, klima- og energitiltak, kan overføres, økes med

50 000 000

fra kr 38 944 000 til kr 88 944 000

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

50

Tilskudd til Landbrukets utviklingsfond (LUF), økes med

500 000 000

fra kr 1 250 553 000 til kr 1 750 553 000

74

Direkte tilskudd, kan overføres, økes med

50 000 000

fra kr 9 404 044 000 til kr 9 454 044 000

1151

Til gjennomføring av reindriftsavtalen

51

Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet, økes med

10 000 000

fra kr 56 600 000 til kr 66 600 000

1300

Samferdselsdepartementet

1

Driftsutgifter, økes med

2 750 000

fra kr 184 800 000 til kr 187 550 000

1310

Flytransport

70

Kjøp av innenlandske flyruter, kan overføres, økes med

1 000 000 000

fra kr 1 718 100 000 til kr 2 718 100 000

71

Kjøp av hjemtransport med fly av nordmenn på reise og særskilt frakt, reduseres med

65 000 000

fra kr 100 000 000 til kr 35 000 000

1313

Luftfartstilsynet

1

Driftsutgifter, økes med

20 000 000

fra kr 245 500 000 til kr 265 500 000

1315

Tilskudd til Avinor AS

70

(Ny) Tilskudd, bevilges med

4 270 000 000

1320

Statens vegvesen

1

Driftsutgifter, økes med

180 000 000

fra kr 3 723 700 000 til kr 3 903 700 000

22

Drift og vedlikehold av riksveier, kan overføres, kan nyttes under post 29 og post 30, reduseres med

50 000 000

fra kr 7 031 800 000 til kr 6 981 800 000

28

Trafikant- og kjøretøytilsyn, kan overføres, reduseres med

10 000 000

fra kr 2 214 600 000 til kr 2 204 600 000

29

OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 30, økes med

110 000 000

fra kr 1 212 000 000 til kr 1 322 000 000

30

Riksveiinvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 22, post 29 og post 31 og kap. 1330, post 66, økes med

60 000 000

fra kr 13 129 400 000 til kr 13 189 400 000

64

Utbedring på fylkesveier for tømmertransport, kan overføres, økes med

8 500 000

fra kr 25 800 000 til kr 34 300 000

65

Tilskudd til fylkesveier, kan overføres, reduseres med

8 500 000

fra kr 100 000 000 til kr 91 500 000

72

Kjøp av riksveiferjetjenester, kan overføres, økes med

235 000 000

fra kr 1 537 900 000 til kr 1 772 900 000

1330

Særskilte transporttiltak

63

Særskilt tilskudd til store kollektivprosjekter, kan overføres, reduseres med

200 000 000

fra kr 2 070 000 000 til kr 1 870 000 000

66

Belønningsmidler til tilskuddsordninger i byområder, kan overføres, økes med

62 000 000

fra kr 2 650 500 000 til kr 2 712 500 000

71

(Ny) Tilskudd til kommersielle buss- og båtruter som følge av smitteverntiltak, bevilges med

100 000 000

1352

Jernbanedirektoratet

70

Kjøp av persontransport med tog, kan overføres, økes med

770 000 000

fra kr 4 574 200 000 til kr 5 344 200 000

72

Kjøp av infrastrukturtjenester – planlegging av investeringer, kan overføres, kan nyttes under post 71 og post 73, reduseres med

278 000 000

fra kr 1 602 900 000 til kr 1 324 900 000

73

Kjøp av infrastrukturtjenester – investeringer, kan overføres, kan nyttes under post 71, post 72 og post 74, økes med

826 000 000

fra kr 11 569 700 000 til kr 12 395 700 000

1357

Mantena AS

72

Tilskudd til pensjonsforpliktelser, kan overføres, reduseres med

109 100 000

fra kr 109 100 000 til kr 0

1360

Kystverket

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, reduseres med

75 000 000

fra kr 1 869 000 000 til kr 1 794 000 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, reduseres med

3 000 000

fra kr 35 200 000 til kr 32 200 000

34

Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres, reduseres med

20 000 000