Stortinget - Møte fredag den 19. juni 2020

Dato: 19.06.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 360 S (2019–2020), jf. Meld. St. 2 (2019–2020), Prop. 107 LS (2019–2020) S-delen, Prop. 117 S (2019–2020), Prop. 127 S (2019–2020) og Redegjørelse av finansministeren i Stortinget 12. mai 2020)

Innhold

Sak nr. 2 [10:40:10]

Innstilling fra finanskomiteen om Revidert nasjonalbudsjett 2020, om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2020, om endringer i skatter og avgifter i statsbudsjettet for 2020, om økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet og om Redegjørelse av finansministeren om revidert nasjonalbudsjett (Innst. 360 S (2019–2020), jf. Meld. St. 2 (2019–2020), Prop. 107 LS (2019–2020) S-delen, Prop. 117 S (2019–2020), Prop. 127 S (2019–2020) og Redegjørelse av finansministeren i Stortinget 12. mai 2020)