Stortinget - Møte tirsdag den 27. april 2021

Dato: 27.04.2021
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Lovvedtak 96 (2020–2021), jf. Innst. 329 L (2020–2021) og Prop. 88 L (2020–2021))

Innhold

Sak nr. 4 [10:00:36]

Stortingets vedtak til lov om endringer i inndelingslova (innføring av tospråklig navn på Nordland fylke, norsk og lulesamisk) (Lovvedtak 96 (2020–2021), jf. Innst. 329 L (2020–2021) og Prop. 88 L (2020–2021))