Stortinget - Møte onsdag den 2. juni 2021 *

Dato: 02.06.2021
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Innst. 615 L (2020–2021), jf. Prop. 121 L (2020–2021))

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 2 [10:17:53]

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i helsepersonelloven (melding ved helsesvekkelse av betydning for trafikksikkerheten) (Innst. 615 L (2020–2021), jf. Prop. 121 L (2020–2021))

Talere

Presidenten: Etter ønske fra helse- og omsorgskomiteen vil presidenten ordne debatten på følgende måte: 3 minutter til hver partigruppe og 3 minutter til medlemmer av regjeringen.

Videre vil det – innenfor den fordelte taletid – bli gitt anledning til inntil fire replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, og de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får også en taletid på inntil 3 minutter.

Geir Jørgen Bekkevold (KrF) [] (komiteens leder og ordfører for saken): Vi behandler en proposisjon som handler om endringer i helsepersonelloven, melding ved helsesvekkelse av betydning for trafikksikkerheten. Det er en samlet komité som står bak innstillingen.

I dag har leger, psykologer og optikere plikt til å gi melding til offentlige myndigheter dersom en pasient som har førerkort for motorvogn eller sertifikat for luftfartøy, ikke oppfyller de helsemessige kravene. Det er også sånn at helsetilstanden må antas å ikke være kortvarig for at plikten skal inntre.

Det er foreslått at denne plikten skal utvides til også å omfatte flygeledere. En samlet komité stiller seg bak denne endringen. Flygeledere har kritiske arbeidsoppgaver med periodevis høy intensitet og press i arbeidssituasjonen.

Helsepersonell har i dag ingen plikt til å melde fra til relevante offentlige myndigheter dersom en pasient er los eller har førerrett for skinnegående fartøy eller framkomstmidler innen sjøfarten. I proposisjonen foreslås det at helsepersonell skal sikres mulighet til å melde fra ved visse helsesvekkelser. Dette gjelder også innen sjøfart og for skinnegående kjøretøy samt for loser.

Det foreslås også en hjemmel for å kunne gi forskrift om at andre grupper kan omfattes av meldeadgangen. Dette er nettopp det – en meldeadgang. Dette er ingen plikt, men en adgang til å melde fra ved en skjønnsmessig vurdering av at det er nødvendig for å unngå personskader. Jeg vil understreke at pasienten skal få beskjed om at en slik melding er gitt.

I dag er det en plikt for leger, psykologer og optikere om å oppfordre pasienter som ikke oppfyller helsekravene, om å levere inn førerkortet eller sertifikatet. Det er foreslått at dette endres til en plikt om å gi beskjed om at de ikke kan føre framkomstmidler før helsetilstanden har bedret seg.

Som sagt er det en samlet komité som står bak innstillingen i denne saken.

Statsråd Bent Høie []: I dag foreligger det en plikt for leger, psykologer og optikere å melde fra dersom en pasient med førerkort for motorvogn eller luftfartøy ikke oppfyller de helsemessige kravene som stilles, og den reduserte helsetilstanden ikke er kortvarig.

I proposisjonen foreslås det at flygeledere skal omfattes av denne meldeplikten. Flygeledere har kritiske arbeidsoppgaver innen luftfarten, og for å hindre ulykker er det derfor en forutsetning at de er medisinsk skikket.

Hensynet til å minimere risikoen for samfunnet tilsier også at det bør være adgang til å melde fra i andre yrker hvor det er et stort skadepotensial. Dette hensynet må veies opp mot hensynet som begrunnes i taushetsplikten.

Regjeringen har i tillegg fremmet forslag om meldeadgang dersom leger, psykologer eller optikere mener det er grunn til å tro at en pasient som er los eller fører innen sjøfart eller av skinnegående kjøretøy, har en helsesvekkelse som kan føre til skade på person. I vurderingen av hvilke yrkesgrupper som skal omfattes, mener regjeringen at det må foretas en avgrensning til det som er strengt nødvendig. Det er også foreslått en hjemmel for departementet til å gi forskrift om at andre grupper kan omfattes av meldeadgangen.

Forslaget innebærer at lege, psykolog og optiker har adgang til å melde dersom vilkårene er oppfylt – ikke en plikt til å melde. Det vises til at det ikke kan forventes at fastlege, psykolog eller optiker har inngående kunnskap om oppgavene til og skadepotensialet ved ulike yrkesgrupper som omfattes av bestemmelsen. Videre kan det heller ikke forventes at de nevnte helsepersonellgruppene har inngående kunnskap om hvilke helsekrav som stilles for de ulike gruppene.

I den forbindelse vil jeg peke på at den foreslåtte meldeadgangen er ment å være en sikkerhetsventil. Det er også andre bestemmelser som skal sikre at personer på grunn av sin helse ikke skal utgjøre en trussel for trafikksikkerheten. Personer med arbeid som er betinget av et særskilt helsekrav, må bl.a. legge fram en helseerklæring fra lege som er godkjent til å utføre slike undersøkelser. Disse arbeidstakerne har også plikt til å melde til arbeidsgiver ved svekket helse. Arbeidsgiver plikter videre å følge opp slike meldinger.

Lovforslaget skal bidra til at ulykker og farlige hendelser unngås, og jeg er derfor glad for at en samlet komité har sluttet seg til forslaget som er fremmet.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 2.

Votering, se voteringskapittel