Stortinget - Møte onsdag den 2. juni 2021 *

Dato: 02.06.2021
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Innst. 480 L (2020–2021), jf. Prop. 127 L (2020–2021))

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 8 [12:06:06]

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i folketrygdloven (fri utsettelse av foreldrepenger) (Innst. 480 L (2020–2021), jf. Prop. 127 L (2020–2021))

Talere

Presidenten: Etter ønske fra familie- og kulturkomiteen vil presidenten ordne debatten slik: 3 minutter til hver partigruppe og 3 minutter til medlemmer av regjeringen.

Videre vil det – innenfor den fordelte taletid – bli gitt anledning til inntil seks replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, og de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får også en taletid på inntil 3 minutter.

Silje Hjemdal (FrP) [] (ordfører for saken): Etter litt ventetid har Barne- og familiedepartementet foreslått i proposisjonen å gi alle foreldre fri adgang til å utsette foreldrepengeuttaket fram til barnet fyller tre år. Foreldrepengeordningen er regulert i folketrygdloven, og foreldrepenger skal sikre inntekt for foreldre i forbindelse med fødsel og adopsjon.

Hovedtrekkene i foreldrepengeordningen er nærmere beskrevet i proposisjonen som departementet har lagt fram, men også i saken som vi behandler her i dag. I dag er det slik at foreldrepenger må tas ut sammenhengende. Enkelte grupper har likevel adgang til å utsette foreldrepengene. Dette gjelder f.eks. personer som arbeider heltid, eller som tar ut lovbestemt ferie.

Denne regelen om sammenhengende uttak har imidlertid ført til at bl.a. en del fedre har mistet foreldrepenger fordi de har søkt om utsettelse for sent.

Heldigvis er det slik at endringene som foreslås i proposisjonen og saken vi behandler her i dag, innebærer at alle foreldre nå får mulighet til å utsette foreldrepengene, uavhengig av hva de måtte gjøre under utsettelsen. Dermed får også foreldre som arbeider deltid, som studerer, som deltar på arbeidsmarkedstiltak osv., nå en anledning til å utsette foreldrepengeuttaket til et tidspunkt som passer nettopp dem best.

Hovedmålet med forslagene er rett og slett å gi foreldre og familier større mulighet til å velge når de ønsker å ta ut foreldrepenger. Forslagene vil ikke minst også hindre nye tilfeller av at foreldre mister opptjente rettigheter fordi de har søkt for sent. I tillegg blir ordningen enklere for foreldre og enklere å administrere for Nav.

Som saksordfører i denne saken er jeg veldig glad for at vi nå er en samlet komité som sikrer foreldre mulighet til å utsette foreldrepengeuttaket, uavhengig av hva de måtte gjøre under utsettelsen. Det er fint at komiteen er samlet nettopp om å gi familier større valgfrihet i hverdagen.

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) []: I denne proposisjonen foreslås det en rekke lovendringer som har til hensikt å gjøre uttaket av foreldrepengene mer fleksibelt. Disse endringene skal legge til rette for at foreldrepengene kan tas ut på det tidspunktet som passer familien best. Det er veldig bra. Det er definitivt positivt at lovverket på bakgrunn av endringene skal framstå mer lettfattelig og mindre byråkratisk og med det også sørge for at ordningene blir enklere å administrere for Nav.

Det faktum at mange fedre og medmødre de siste årene har gått glipp av verdifull tid med sine barn under permisjonen på grunn av dagens regelverk, er en situasjon vi ikke kan akseptere. Så vi i Senterpartiet er opptatt av at begge foreldrene skal være likestilte som omsorgspersoner og mener at det at begge tar permisjon og er hjemme med barnet, styrker relasjonen mellom både mor og barn og far og barn, og dermed gir barna de beste forutsetningene for gode oppvekstvilkår.

Samtidig må og bør tilknytningen til arbeidslivet også ivaretas for begge foreldre. Jobb er selvfølgelig viktig for begge parter i foreldreskapet, også når permisjonstiden er over, for trygghet for familiens økonomiske bæreevne også på sikt er viktig for barnet. Så et fleksibelt regelverk som bedre kan tilpasses foreldrenes situasjon der og da, mener vi utgjør et viktig og prinsipielt standpunkt.

Lovendringene vi vedtar i dag, tar hensyn til mange forhold som kan påvirke uttak av foreldrepenger. Noe vil forenkle byråkratiet for flere parter. Ett særlig viktig moment er at deltidsarbeidende får de samme mulighetene som heltidsarbeidende. Det er vi i Senterpartiet glad for.

Avslutningsvis vil jeg bemerke at denne tiden da barna er så små og har behov for tett og god oppfølging og relasjonsbygging med sine foreldre, den går fort. Det er derfor også viktig at det presiseres i loven at uttaket må skje innen barnet er fylt tre år, slik at ikke uttaket skyves unødvendig langt ut i tid.

Jorunn Gleditsch Lossius (KrF) []: Vi i Kristelig Folkeparti mener at samfunnet skal bygges nedenfra, og at familien er den viktigste, mest grunnleggende enheten i samfunnet vårt. At foreldre har tid og mulighet til å følge opp barna sine, er helt avgjørende for en god oppvekst. Vi vet at en god barndom varer livet ut.

Jeg er stolt av at vi har en statsråd som setter familiene først, og som nå gjør regelverket knyttet til foreldrepenger bedre og mer treffsikkert, slik at enda flere foreldre får mer tid med barna sine. Det er veldig bra at alle foreldre nå får mulighet til å utsette foreldrepengene, uavhengig av hva de gjør under utsettelsen. På den måten får foreldre som arbeider deltid, som studerer, deltar på arbeidsmarkedstiltak og lignende, anledning til å utsette sitt foreldrepengeuttak til et tidspunkt som passer bedre. Ja, foreldre får større valgfrihet.

Ikke minst vil denne endringen forhindre nye tilfeller av at foreldre mister opptjente rettigheter fordi de har søkt for sent. I tillegg blir ordningen enklere for foreldrene og enklere å administrere for arbeids- og velferdsetaten.

Vi i Kristelig Folkeparti håper at denne endringen vil bidra til at flere foreldre får anledning til å bruke sin rett til å ta ut foreldrepenger. Ja, for Kristelig Folkeparti er nettopp hensynet til barna og til familien viktigere enn alle andre hensyn. Alle våre familiepolitiske løsninger legger til grunn at familier er forskjellige, at barn er forskjellige, og at de derfor trenger fleksibilitet og valgfrihet for selv å organisere sitt liv og få sin hverdag til å gå i hop.

Derfor vil Kristelig Folkeparti fortsette å jobbe for at permisjonsordningen skal bli stadig bedre. I regjering har vi også fått gjennomslag for å utvide foreldrepengeperioden for foreldre som får premature barn, født senest ved utgangen av uke 32, og vi har også økt permisjonstiden ved tvilling- og trillingfødsler. Senest nå på vårt landsmøte vedtok vi en rausere og mer fleksibel permisjonsordning som skal bidra til at foreldre får en større fleksibilitet for å ta de valgene som passer dem best.

Vi i Kristelig Folkeparti vil styrke barnefamiliene, og denne endringen vi nå får på plass, vil definitivt gagne mange barnefamilier. Derfor er jeg glad for at en samlet komité er enig i en større fleksibilitet i uttak av foreldrepengene. Så vi stemmer naturligvis for innstillingen.

Anette Trettebergstuen (A) []: Vi er så heldige at vi har hatt politikere i Norge som har skjønt at det var viktig for likestillingen og for kvinners mulighet til å delta i arbeidslivet at man hadde velferdsordninger som gjorde det mulig å kombinere det å ha familie, å ha barn, og det å jobbe. Det er årsaken til at vi har verdens beste foreldrepermisjonsordning, der foreldrene kan være hjemme med barnet i et år etter fødsel. Det er helt unikt i verdenssammenheng. I de aller fleste andre land har mor noen uker eller noen skarve måneder med gjerne ubetalt permisjon før man må tilbake i hamsterhjulet og til arbeidslivet. Det går bra med de ungene også, man får det til, men det er helt klart et fantastisk velferdsgode vi har her til lands.

Foreldrepermisjonsordningen er fleksibel. Det at vi nå i dag gir alle mulighet til å ta ut foreldrepengene fram til barnet er tre år, er å tette igjen et hull. Noen hadde ikke mulighet, men de fleste har jo hatt mulighet til akkurat det. Det er en sak som ble forberedt fra den rød-grønne regjeringen, den har ligget på vent en stund, og det er bra at vi vedtar dette i dag, slik at det vil gjelde alle. Dette gjør også at dagens fordeling av foreldrepermisjonen med en mammakvote, en pappakvote og en felles del som foreldrene kan velge selv hvordan de tar ut, står seg enda bedre. Ofte hører vi fra høyresiden at det er så innmari vanskelig å få tatt ut pappapermisjon, men når man da kan ta ut pappapermisjon enkelte dager, uker eller måneder innimellom som man vil fram til barnet er tre år – ja, så burde det være enkelt å få til.

Jeg unner alle å kunne gjøre som de selv vil med den tiden. Men det er viktig at fedrene får sin del av permisjonen. Vi vet – og all erfaring viser – at når pappakvoten minskes eller fjernes, får ikke fedrene ta ut permisjon. Det er fordi mange mødre anser permisjonen for å være deres, eller at arbeidsgivere anser fedrene som uvurderlige eller uunngåelige på arbeidsplassen.

Jeg hadde selv permisjon i juni i fjor, rett før min sønn fylte tre år, fordi jeg hadde spart en måned, og det var en fantastisk tid med en liten fyr som snart fylte tre år. Så det er et veldig godt vedtak vi gjør her i dag. Nå får alle sammen muligheten til dette, og det gjør også at foreldrepermisjonen blir enklere å ta ut for alle.

Marianne Haukland (H) []: Det er bra at vi vedtar en lov som gjør det enklere for foreldrene i møte med de statlige systemene, for det kan jo virke veldig kronglete at man, når man skal gå inn og søke om perioder der man skal være hjemme med sitt barn, skal vite hvordan alt skal fordeles i løpet av ett år, og det må man vite på den tiden man sender det inn.

Vi mener det er viktig at loven anerkjenner at livssituasjonen kan påvirke familiens mulighet til å ta ut foreldrepenger. Selv om regelverket for foreldrepenger i utgangspunktet er fleksibelt og gir foreldrene mulighet til å utsette og gradere pengene over en periode på tre år, opplever enkelte foreldre at regelverket ikke er tilpasset deres situasjon og har noen begrensninger som framstår som dårlig begrunnet. Derfor er vi glad for at dette forslaget sikrer at alle foreldre får mulighet til å utsette foreldrepengeuttaket, uavhengig av hva de gjør under utsettelsen. Om det er deltidsarbeid, om de er studenter med eksamen, eller har fått praksisplass – ja, det har ingenting å si for denne ordningen.

Ordningen medfører også at ingen familier skal miste noen av sine rettigheter som følge av at regelverket er vanskelig å forstå. Det mener jeg er en viktig ting å tilføre i loven, slik at familier ikke skal stå igjen som tapere av dyrebar tid med sine barn fordi det har vært ting i loven og vår forvaltning av den som ikke har vært like enkelt å forstå.

Statsråd Kjell Ingolf Ropstad []: Familier er forskjellige og barn er forskjellige. Derfor må vi ha et fleksibelt permisjonsregelverk som gir familiene valgfrihet og fleksibilitet. Forslaget Stortinget har til behandling i dag, vil gi foreldre nye muligheter til å utsette foreldrepengene til et tidspunkt som passer bedre for familiene. Det vil gi økt fleksibilitet i en tid som for mange er både hektisk og krevende.

Fra 2007 ble det gjort en viktig endring som ga foreldre i heltidsarbeid muligheten til å utsette foreldrepengene. Dette er en populær ordning, og det er ca. halvparten av fedrene som benytter seg av denne muligheten i dag.

I proposisjonen foreslår vi å gi samme rett til dem som ikke jobber heltid. Det kan f.eks. være foreldre som jobber deltid, eller foreldre som studerer. Regjeringa er opptatt av å legge til rette for fleksible ordninger for familiene, og med dette forslaget får flere foreldre enn i dag muligheten til å velge en annen løsning enn å ta ut foreldrepengene i en sammenhengende periode. Ordningen blir dermed enklere, og den blir bedre tilpasset de ulike familienes behov.

På grunn av dagens regel om at foreldrepengene må tas ut sammenhengende, har mange fedre mistet foreldrepengedager. Jeg har selv hatt stor glede av å være i pappaperm og få de månedene sammen med ungene mine. Det har derfor gjort stort inntrykk på meg å lese historiene fra fedre som har mistet opptjente rettigheter og tid sammen med ungen sin. Jeg er derfor glad for at det er en samlet komité som støtter regjeringas forslag, sånn at vi unngår at familier mister verdifulle permisjonsuker, og får et regelverk som gir et mye mer fleksibelt og enkelt system som gir familiene bedre mulighet til selv å velge når de vil ta ut foreldrepengene.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 8.

Votering, se voteringskapittel