Stortinget - Møte torsdag den 5. januar 2023 *

Dato: 05.01.2023
President: Nils T. Bjørke

Innhold

*) Referatet er ennå ikke korrekturlest​.

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:03:09]

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Andreas Sjalg Unneland, Kathy Lie og Marian Hussein om bedre oppfølging av unge innsatte i fengsel (Innst. 122 S (2022–2023), jf. Dokument 8:14 S (2022–2023))

 • Sak nr. 2 [11:07:53]

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Abid Raja, Grunde Almeland, Alfred Jens Bjørlo og Sveinung Rotevatn om en utredning av forliksrådsordningen (Innst. 123 S (2022–2023), jf. Dokument 8:6 S (2022–2023))

 • Sak nr. 3 [11:39:40]

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i brann- og eksplosjonsvernloven (etablering av fagskole for brann- og redningspersonell mv.) (Innst. 149 L (2022–2023), jf. Prop. 15 L (2022–2023))

 • Sak nr. 4 [11:57:12]

  Interpellasjon fra representanten Lan Marie Nguyen Berg til justis- og beredskapsministeren: «Stortinget vedtok i 2015 at enslige mindreårige asylsøkere som forsvinner, skal letes etter på lik linje med alle andre. Likevel har 432 asylbarn forsvunnet siden 2015, uten at noen vet hvor de er. Totalt har minst 1 000 barn forsvunnet de siste 21 årene, ifølge tall fra NRK. Praksis i dag er at barn under 15 år tas hånd om av barnevernet, mens UDI har ansvaret for dem mellom 15 og 18 år. Det foreligger ingen objektive grunner for å diskriminere barn over 15 år. Forskning fra blant annet NTNU viser at å gi ansvaret for også de eldre barna til barnevernet i større grad kan ivareta rettighetene deres. Vil statsråden iverksette en gransking av hvordan 432 barn har forsvunnet uten at noen vet hvor de er, og vil regjeringen sørge for at barn som søker asyl, får like god beskyttelse som andre barn, ved å flytte ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere til barnevernet?»

 • Sak nr. 5 [12:35:20]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner (Innst. 147 S (2022–2023), jf. Dokument 3:8 (2021–2022))

 • Sak nr. 6 [12:55:14]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper – 2020 (Innst. 146 S (2022–2023), jf. Dokument 3:2 (2021–2022))

 • Sak nr. 7 [13:22:02]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Seher Aydar om å sikre ungdom helserettigheter gjennom å utvide egenandelsfritaket (Innst. 136 S (2022–2023), jf. Dokument 8:267 S (2021–2022))

 • Referatsaker

 • Sak nr. 8 [14:16:46]

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Grunde Almeland og Ingvild Wetrhus Thorsvik om å innføre en tredje juridisk kjønnskategori og et styrket og desentralisert behandlingstilbud for personer med kjønnsinkongruens (Innst. 135 S (2022–2023), jf. Dokument 8:276 S (2021–2022))

 • Sak nr. 9 [15:07:10]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mathilde Tybring-Gjedde og Nikolai Astrup om en mer sirkulær økonomi (Innst. 124 S (2022–2023), jf. Dokument 8:254 S (2021–2022))

 • Sak nr. 10 [16:06:27]

  Interpellasjon fra representanten Cato Brunvand Ellingsen til arbeids- og inkluderingsministeren: «Mange opplever at det er for vanskelig å få kommunale og statlige helse- og sosialtjenester og -ytelser. Personer i svært sårbare livssituasjoner må ofte kjempe en kamp for å få tilgang på den offentlige velferden. Hvordan jobber regjeringen for at mennesker med behov for bistand fra det offentlige blir møtt med tillit fra velferdssystemet, hvordan kan en tilrettelegge for at velferd utvikles sammen med folkene det gjelder og hvordan bidrar regjeringen til at ansatte i systemene blir døråpnere i stedet for portvoktere?»

 • Sak nr. 11 [16:43:06]

  Interpellasjon fra representanten Åslaug Sem-Jacobsen til kultur- og likestillingsministeren: «Hendelsene i uke 46 2022 har synliggjort hvor omfattende hets og trakassering er. Debattanten Sumaya Jirde Ali, journalist Morten Hegseth og AUF-leder Astrid Hoem har alle blitt utsatt for hets og har mottatt grove og truende meldinger. Mange unge tør ikke delta i den offentlige debatten av frykt for å bli hetset. Hets er uakseptabelt og utgjør en stor trussel mot demokrati og samfunnsutvikling. Hvilke tanker har statsråden om den økende tendensen, og hva bør borgere og myndigheter gjøre for å få slutt på dette når både enkeltmennesker og demokratiet vårt rammes så hardt?»

 • Voteringer

Møtet hevet kl. 17.17.