Stortinget - Møte mandag den 12. juni 2023

Dato: 12.06.2023
President: Svein Harberg

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 33 [15:06:30]

Referat

 • 1. (457) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Parat/YS og NHO Luftfart/NHO i forbindelse med tariffrevisjonen 2022 (Lovvedtak 55 (2022–2023))

  • 2. lov om endringer i integreringsloven mv. (presiseringer) (Lovvedtak 72 (2022–2023))

  • 3. lov om midlertidige endringer i integreringsloven (utveksling av kompetanseopplysninger) (Lovvedtak 73 (2022–2023))

  • 4. lov om informasjonstilgang m.m. for det uavhengige utvalget som skal granske straffesaken mot Viggo Kristiansen i Baneheia-saken og foreta en gjennomgang av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker (Baneheia-utvalget) (Lovvedtak 77 (2022–2023))

  • 5. lov om endringar i Finnmarksloven (endringar som følgje av delinga av Troms og Finnmark fylke) (Lovvedtak 60 (2022–2023))

  • 6. lov om endringer i sameloven (endringer i språkregler) (Lovvedtak 74 (2022–2023))

  • 7. lov om Digitaliseringsdirektoratets tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret (Lovvedtak 75 (2022–2023))

  • 8. lov om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) (Lovvedtak 89 (2022–2023))

  • 9. lov om endringer i privatskolelova (økt folkevalgt innflytelse mv.) (Lovvedtak 61 (2022–2023))

  • 10. lov om endringer i jordskiftelova, domstolloven og skjønnsprosessloven mv. (jordskiftelagdommerens deltakelse i lagmannsretten mv.) (Lovvedtak 66 (2022–2023))

  • 11. lov om endringer i vegtrafikkloven (Tolletatens testing av om fører av motorvogn er ruspåvirket) (Lovvedtak 63 (2022–2023))

  • – er sanksjonert under 9. juni 2023

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (458) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes, Mímir Kristjánsson, Tobias Drevland Lund og Marie Sneve Martinussen om å sikre anstendig sosialhjelp til alle som trenger det (Dokument 8:249 S (2022–2023))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen, unntatt forslag 8, som behandles etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e (avvises).

 • 3. (459) Kunstnarkår (Meld. St. 22 (2022–2023))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 4. (460) Opptrappingsplan for psykisk helse (Meld. St. 23 (2022–2023))

 • 5. (461) Endringer i tobakksskadeloven (strengere regulering av e-sigaretter) (Prop. 125 L (2022–2023))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 6. (462) Endringer i rettshjelploven (ny modell for økonomisk behovsprøving) (Prop. 124 L (2022–2023))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

Presidenten []: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Så synes ikke, og møtet er hevet.