Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Vigdis Giltun og Jan-Henrik Fredriksen om offentlige kvalitetsindikatorer for norske sykehus

Dette dokument

 • Dokument nr. 8:103 (2006-2007)
 • Dato: 11.06.2007
 • Sidetall: 1

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

For at en pasient skal kunne benytte seg av ordningen med fritt sykehusvalg, er det nødvendig at vedkommende får reell og god informasjon om hva man kan velge mellom. I dag fungerer fritt sykehusvalg på en lite tilfredsstillende måte, og det er etter forslagsstillernes syn en sammenheng mellom den informasjonen som gis og bruken av ordningen.

I dag er den eneste indikatoren som ligger på frittsykehusvalg.no, ventetider. Forslagsstillerne har også merket seg at tidene som oppgis, ofte ikke er i samsvar med den virkelige ventetiden, noe som er sterkt beklagelig, og er en motvirkende faktor mot ordningen fritt sykehusvalg.

Forslagsstillerne viser til det danske systemet for kvalitetsindikatorer ved sykehus, der blant annet følgende elementer er offentlige for pasienten når man skal foreta et valg av behandlingssted:

 • Fysiske forhold

  • Senger pr. stue

  • Toalettforhold

 • Hygiene

  • Håndhygiene

  • Infeksjoner etter operasjoner

  • Kjøkkenforhold

  • Hygiene

 • Rettigheter

  • Kontaktpersonordning

  • Behandlingsgaranti

  • Utvidet fritt sykehusvalg

 • Pasientopplevd sikkerhet

  • Feil ved medisinering

  • Skade ved operasjon

 • Pasienttilfredshet

  • Generell tilfredshet

  • Brukermedvirkning

  • Trygghet ved utskrivelse

Forslagsstillerne er av den oppfatning at det snarest bør igangsettes et arbeid med sikte på å innlemme et stort sett med kvalitetsindikatorer som er offentlig tilgjengelig for alle. Et slikt system kan bygge på dagens nettside frittsykehusvalg.no. Forslagsstillerne presiserer at informasjonen om ventetider, som i dag er tilgjengelig, må bedres slik at det er samsvar mellom oppgitt ventetid og reell ventetid.

Forslagsstillerne mener pasientene må gis reell mulighet til å velge, og at det i denne sammenheng er nødvendig og viktig med en rekke kvalitetsindikatorer utover ventetiden.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber Regjeringen sørge for at det utarbeides kvalitetsindikatorer i spesialisthelsetjenesten. Disse indikatorene skal offentliggjøres slik at norske pasienter har et grunnlag for å velge sykehus ut fra kvalitet, i tillegg til dagens ordning med ventetider.

11. juni 2007