Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ine Marie Eriksen Søreide, Bent Høie, Kari Lise Holmberg og Gunnar Gundersen om å gjøre det enklere for forskere og spesialister å arbeide ved godkjente utdannings- og forskningsinstitusjoner i Norge

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Det er godt dokumentert at Norge trenger mer utenlandsk arbeidskraft innen de fleste samfunnsområder, særlig innenfor forskning og utvikling. Forslagsstillerne er kjent med at dagens regelverk gjør det vanskelig for utenlandske forskere og spesialister å arbeide ved norske universiteter og forskningsinstitusjoner, blant annet fordi inn- og utreise av Norge medfører nye søknadsprosesser og papirarbeid.

Forslagsstillerne er kjent med at flere universiteter og forskningsmiljøer i Norge står i reell fare for å miste forskerressurser fordi prosessene blir for langvarige og arbeidsforholdene for kompliserte. Det er ikke uvanlig at behandling av en søknad om arbeids- og oppholdstillatelse tar godt over et halvt år. For eksempel vil en internasjonal toppforsker som kommer til Norge, ikke kunne reise ut av landet på verdensomspennende fagkonferanser mens søknaden om opphold er til behandling. Mange utenlandske forskere vegrer seg for å komme til Norge når de vet hvordan situasjonen er.

For å sikre rekruttering av nøkkelpersonell til norsk forskning mener forslagsstillerne at offentlig godkjente universiteter og forskningsinstitusjoner må kunne forhåndsgodkjennes, slik at forskere/spesialister kan påbegynne sitt arbeid mens Utlendingsdirektoratet (UDI) saksbehandler søknaden. Det bør i tillegg innføres et hurtigsporsystem for forhåndsgodkjente institusjoner, og dette kan gjøres som et prøveprosjekt gjeldende fra og med 2009.

Forslagsstillerne mener det er nødvendig å utarbeide en aktiv politikk for at vi skal kunne tiltrekke oss svært høyt kompetent arbeidskraft og studenter på doktorgradsnivå til Norge. I dette ligger det også et behov for at det utarbeides en egen nasjonal strategi for en slik rekruttering, der det også utvikles systematisk kunnskap om Norges status i det internasjonale arbeidsmarkedet. I dag er det slik at Norge ofte taper i konkurransen i forhold til land som Canada og Storbritannia, til tross for at Norge årlig kåres til ett av verdens beste land å bo i.

Forslag

På bakgrunn av dette fremmes følgende

forslag:

  • 1. Stortinget ber Regjeringen sørge for at offentlig godkjente universiteter og forskningsinstitusjoner forhåndsgodkjennes, slik at forskerne/spesialistene kan påbegynne arbeidet sitt mens Utlendingsdirektoratet (UDI) saksbehandler søknaden.

  • 2. Stortinget ber Regjeringen innføre et hurtigsporsystem for forhåndsgodkjente forskningsinstitusjoner, og at dette kan gjøres som et prøveprosjekt gjeldende fra og med 2009.

  • 3. Stortinget ber Regjeringen innføre et elektronisk søknadssystem som gjør det mulig å søke om fornyet opphold over Internett.

  • 4. Stortinget ber Regjeringen fremme forslag til en nasjonal strategi for å rekruttere personer fra utlandet med svært høy kompetanse og studenter på doktorgradsnivå.

6. oktober 2008