Representantforslag om en styrket strømstøtteordning for husholdninger, frivillighet og næringsliv

Dette dokument

 • Representantforslag 285 S (2021–2022)
 • Fra: Kjell Ingolf Ropstad, Dag-Inge Ulstein og Olaug Vervik Bollestad
 • Sidetall: 2

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Det siste året har strømprisene skutt i været. Dette har gjort at det for mange har blitt krevende å få endene til å møtes. SSB melder at gjennomsnittlig strømpris for tjenesteytende næringer og industri, unntatt kraftintensiv industri, var på henholdsvis 125,5 og 120,7 øre/kWt, eksklusive avgifter og nettleie i 2. kvartal. Det er den høyeste prisen som er registrert i statistikken for disse næringene, og nesten fire ganger høyere enn gjennomsnittet for 2. kvartal de siste fem årene. Regjeringen har vært bakpå i møte med denne krisen siden dag én, og det er på høy tid at strømstøtten igjen blir styrket.

Frivilligheten og idretten er en essensiell del av samfunnet vårt, og det ville vært katastrofalt om deler av denne velter som følge av skyhøye strømpriser. Flere melder nå om at aktivitet må innstilles som følge av for høye priser på energi. En investering i energistøtten til frivilligheten og idretten må derfor trappes opp.

De fleste ideelle aktører har ikke anledning til å velte over den kraftige økningen i strømprisen på andre, og de har heller ikke anledning til å ha store nok mengder penger på bok for å sikre seg. Støtteordningene har fremstått som et lappeteppe, og regjeringen har også besluttet at ideelle aktører som utfører offentlig lovpålagte oppgaver på oppdrag fra stat, fylkeskommune eller kommune, er unntatt fra støtteordningen. Dette vil hardt ramme ideelle organisasjoner som driver med barnehager, barnevern, skoler, omsorgsboliger og andre helsetilbud.

Norge vil i 2022 tjene betydelig mange flere mrd. kroner på kraft enn det som var anslått i statsbudsjettet for 2022. Det har i lang tid vært bredt politisk flertall for ordninger som stimulerer til næringsdrift basert på strøm. Det samme gjelder den politiske beslutningen om at oppvarming i all hovedsak skjer med strøm i Norge. Det er derfor rimelig at staten nå skal betale tilbake frivilligheten, idrett, ideelle aktører og bedrifter som sliter med å betale strømregningen.

Forslagsstillerne viser til skriftlig spørsmål fra representant Kjell Ingolf Ropstad til finansministeren, der det fremkommer at en forsterket strømstøtte for husholdningene til 100 prosent kompensasjon over 50 øre/kWt ville bidratt til å senke inflasjonen siste året fra 8,9 prosent til 6,0 prosent (jf. Dokument 15:2718 (2021–2022)). Når man vet hvor mange som sliter med de høye strømregningene, mener forslagsstillerne derfor det er klokt å forsterke ordningen.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:
 1. Stortinget ber regjeringen forsterke strømstøtten til husholdninger slik at den vil gi 100 prosent kompensasjon over 50 øre/kWt.

 2. Stortinget ber regjeringen forsterke ordningen for frivilligheten slik at den vil gi 100 prosent kompensasjon over 50 øre/kWt.

 3. Stortinget ber regjeringen sikre at alle energiformer inkluderes i støtteordningen til frivillige organisasjoner.

 4. Stortinget ber regjeringen sikre at alle folkehøyskoler, friskoler og lignende er inkludert i støtteordningen for frivillige.

 5. Stortinget ber regjeringen legge frem forslag til en ordning der alle bedrifter kan søke om støtte til installering eller oppgradering av energistyringssystemer.

 6. Stortinget ber regjeringen legge frem forslag til en ordning der alle bedrifter kan søke om støtte til etterisolering.

 7. Stortinget ber regjeringen om å legge frem forslag til en ordning der alle bedrifter kan søke om støtte til solcellepanel.

 8. Stortinget ber regjeringen i forslaget om støtte til bedriftene foreslå å forlenge strømstøtten til bedrifter til fastprisordningen som følge av foreslått endring i skatteloven er faset godt inn og prisene i markedet er akseptable.

 9. Stortinget ber regjeringen innføre en strømstøtteordning for ideelle aktører som vil gi 100 prosent kompensasjon over 50 øre/kWt.

 10. Stortinget ber regjeringen fjerne maksgrensen på 60 000 kWt for landbruket og innføre tilsvarende ordning som for drivhusnæringen og forlenge ordningen ut over 31. desember 2022.

19. september 2022

Kjell Ingolf Ropstad

Dag-Inge Ulstein

Olaug Vervik Bollestad