Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(1 - 20 av 62)

Ikke sendt til komité (1)

Arbeids- og sosialkomiteen (3)

Energi- og miljøkomiteen (3)

Familie- og kulturkomiteen (3)

Finanskomiteen (16)

 • Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

  Prop. 115 LS (2018-2019), Innst. 391 S (2018-2019)

  Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordfører: Asheim, Henrik
  Behandlet: 21.06.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019

  Prop. 114 S (2018-2019), Innst. 391 S (2018-2019)

  Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2019

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordfører: Asheim, Henrik
  Behandlet: 21.06.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Revidert nasjonalbudsjett 2019

  Meld. St. 2 (2018-2019), Innst. 391 S (2018-2019)

  Revidert nasjonalbudsjett 2019

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordfører: Asheim, Henrik
  Behandlet: 21.06.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Endringer i statsbudsjettet 2019 under KUD, JD, KMD, BLD, NFD, SD og FD (endringer i departementsstrukturen mv.)

  Prop. 57 S (2018-2019), Innst. 236 S (2018-2019)

  Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet (endringer i departementsstrukturen mv.)

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordfører: Asheim, Henrik
  Behandlet: 25.04.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Endringer i statsbudsjettet 2019 under Finansdepartementet (endringer i reglene om skattefrie personalrabatter mv.)

  Prop. 51 S (2018-2019), Innst. 225 S (2018-2019)

  Endringer i statsbudsjettet 2019 under Finansdepartementet (endringer i reglene om skattefrie personalrabatter mv.)

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordfører: Soleim, Vetle Wang
  Behandlet: 02.04.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Ny saldering av statsbudsjettet 2018

  Prop. 33 S (2018-2019), Innst. 120 S (2018-2019)

  Ny saldering av statsbudsjettet 2018

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordfører: Asheim, Henrik
  Behandlet: 19.12.2018

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Endring av Prop. 1 S (2018-2019) Statsbudsjettet 2019 (saldering)

  Prop. 1 S Tillegg 3 (2018-2019), Innst. 5 S (2018-2019)

  Endring av Prop. 1 S (2018-2019) Statsbudsjettet 2019 (saldering)

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordfører: Asheim, Henrik
  Behandlet: 19.12.2018

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019

  Prop. 1 S (2018-2019), Innst. 5 S (2018-2019)

  Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2019

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordfører: Asheim, Henrik
  Behandlet: 19.12.2018

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Statsbudsjettet 2019

  Prop. 1 S (2018-2019), Innst. 3 S (2018-2019)

  Statsbudsjettet 2019

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordfører: Soleim, Vetle Wang
  Behandlet: 12.12.2018

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Skatter, avgifter og toll 2019

  Prop. 1 LS (2018-2019), Innst. 3 S (2018-2019)

  Skatter, avgifter og toll 2019

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordfører: Soleim, Vetle Wang
  Behandlet: 12.12.2018

  Budsjett | Debatt og vedtak