Lov om endringar i lov av 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

Ot.prp. nr. 14 (1998-99), Innst. O. nr. 18 (1998-99), beslutning. O. nr. 14 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 01.12.1998 Innst. O. nr. 18 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.1998

   Behandlet i Odelstinget: 03.12.1998

   Behandlet i Lagtinget: 10.12.1998