Lov om apotek (apotekloven). Ny apoteklov som ledd i en samlet gjennomgang av legemiddelpolitikken

Ot.prp. nr. 29 (1998-1999), Innst. O. nr. 52 (1999-2000), beslutning. O. nr. 70 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 22.02.2000 Innst. O. nr. 52 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.02.2000

   Behandlet i Odelstinget: 28.03.2000

   Behandlet i Lagtinget: 11.04.2000