Lov om endring i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Ot.prp. nr. 59 (1998-1999), Innst. O. nr. 4 (1999-2000), beslutning. O. nr. 13 (1999-2000)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 26.10.1999 Innst. O. nr. 4 (1999-2000)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.10.1999

   Behandlet i Odelstinget: 18.11.1999

   Behandlet i Lagtinget: 02.12.1999