Lov om endring i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) og lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter

Ot.prp. nr. 18 (2001-2002), jf. Ot.prp. nr. 105 (2000-2001), Innst. O. nr. 22 (2001-2002), (), (), ()

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 29.01.2002 Innst. O. nr. 22 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.01.2002

   Behandlet i Odelstinget: 05.02.2002

   Behandlet i Lagtinget: 14.02.2002