Lov om endringer i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror

Ot.prp. nr. 22 (2001-2002), Innst. O. nr. 11 (2001-2002), beslutning. O. nr. 21 (2001-2002)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 30.11.2001 Innst. O. nr. 11 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2001

   Behandlet i Odelstinget: 04.12.2001

   Behandlet i Lagtinget: 11.12.2001