Lov om endring i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v.

Ot.prp. nr. 88 (2001-2002), Innst. O. nr. 79 (2001-2002), beslutning. O. nr. 90 (2001-2002)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 11.06.2002 Innst. O. nr. 79 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2002

   Behandlet i Odelstinget: 14.06.2002

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2002