Lov om oppheving av lov om erverv av næringsverksemd

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 06.06.2002 Innst. O. nr. 72 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2002

   Behandlet i Odelstinget: 13.06.2002

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2002