Lov om endringer i lov 3. juni 1977 nr. 50 om arbeidstiden og hviletiden på skip m.m. (EØS-tilpasning)

Ot.prp. nr. 71 (2002-2003), Innst. O. nr. 95 (2002-2003), beslutning. O. nr. 100 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 27.05.2003 Innst. O. nr. 95 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2003

   Behandlet i Odelstinget: 04.06.2003

   Behandlet i Lagtinget: 12.06.2003