Lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

Ot.prp. nr. 93 (2002-2003), Innst. O. nr. 122 (2002-2003), beslutning. O. nr. 138 (2002-2003)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 13.06.2003 Innst. O. nr. 122 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2003

   Behandlet i Odelstinget: 16.06.2003

   Behandlet i Lagtinget: 19.06.2003