Forslag fra stortingsrepresentantene Gunn Karin Gjul, Carsten Dybevig, Jan Arild Ellingsen, Inga Marte Thorkildsen, Finn Kristian Marthinsen og Trine Skei Grande om lov om endring i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) (Ofre for tvangsekteskap gis rett til bistandsadvokat)

Dokument nr. 8:77 (2003-2004), Innst. O. nr. 101 (2003-2004), beslutning. O. nr. 106 (2003-2004)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Carsten Dybevig, Finn Kristian Marthinsen, Gunn Karin Gjul, Inga Marte Thorkildsen, Jan Arild Ellingsen, Trine Skei Grande Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (A), (H), (FrP), (SV) og (KrF) Innstilling avgitt 10.06.2004 Innst. O. nr. 101 (2003-2004)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2004

   Behandlet i Odelstinget: 14.06.2004

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2004