Lov om endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr

Ot.prp. nr. 23 (2004-2005), Innst. O. nr. 20 (2004-2005), beslutning. O. nr. 30 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 25.11.2004 Innst. O. nr. 20 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.11.2004

   Behandlet i Odelstinget: 13.12.2004

   Behandlet i Lagtinget: 17.12.2004