Lov om endringar i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) (ansvar for oppryddingstiltak etter sjøulukker m.m.)

Ot.prp. nr. 79 (2004-2005), Innst. O. nr. 101 (2004-2005), beslutning. O. nr. 98 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 19.05.2005 Innst. O. nr. 101 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.2005

   Behandlet i Odelstinget: 06.06.2005

   Behandlet i Lagtinget: 14.06.2005