Lov om endring i barnevernloven (opplysningsplikt mv. for krisesentre til barneverntjenesten)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 08.12.2005 Innst. O. nr. 21 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endring i lov om barneverntjenester. Endringen innebærer at de private krisesentrene får en lovpålagt opplysningsplikt til barneverntjenesten på lik linje med andre organisasjoner og private som utfører oppgaver for det offentlige. Vedtaket ble fattet med stemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2005

   Behandlet i Odelstinget: 13.12.2005

   Behandlet i Lagtinget: 20.12.2005