Endring av løyvingar mv. for 2005 på Samferdselsdepartementets område

St.prp. nr. 23 (2005-2006), Innst. S. nr. 45 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2005 Innst. S. nr. 45 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samrøystes slutta seg til forslag fra Regjeringa om endringar av løyvingar på Samferdselsdepartementets område. Forslag frå Framstegspartiet om auke av løyvingar til vegformål som kompensasjon for ekstrarordinære utgifter til vegvedlikehald på riks- og fylkesvegar, som følgje av uvær hausten 2005, fekk ikkje fleirtal.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 20.12.2005