Lov om endringer i barnevernloven og sosialtjenesteloven mv. (saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker mv.)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Barne- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 12.10.2006 Innst. O. nr. 2 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Lovvedtaket medfører endringer hovedsaklig i barnevernloven ved at loven får et nytt kapittel som regulerer saksbehandlingen i fylkesnemndene. Formålet med endringen er å legge til rette for en enhetlig og hensiktssmessig saksbehandling i fylkesnemndene i tråd med de grunnregler for god saksbehandling som gjelder for domstolene. Lovendringen legger blant annet opp til aktiv saksstyring fra nemndsleders side med større vekt på saksforberedelse og kortere forhandlingsmøter. Ikrafttredelse av loven vil i hovedsak utstå i påvente av ikrafttredelse av den nye tvisteloven ventelig 1. januar 2008 Vedtaket ble fattet mot stemmene til Fremskrittspartiet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.10.2006

   Behandlet i Odelstinget: 19.10.2006

   Behandlet i Lagtinget: 26.10.2006