Lov om endringar i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (interkommunalt samarbeid)

Ot.prp. nr. 95 (2005-2006), Innst. O. nr. 21 (2006-2007), beslutning. O. nr. 12 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 23.11.2006 Innst. O. nr. 21 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt nye bestemmelser i kommuneloven som regulerer interkommunalt samarbeid om lovpålagte oppgaver i forbindelse med tjenesteyting til innbyggerne og offentlig myndighetsutøvelse. De nye bestemmelsene skal både gjøre det enklere for kommunene å etablere samarbeid på nye områder, samtidig som folkevalgt avgjørelsesmyndighet sikres i saker av prinsipiell betydning.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.2006

   Behandlet i Odelstinget: 30.11.2006

   Behandlet i Lagtinget: 07.12.2006