Lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) (nye regler om håndhevelse av passasjerrettigheter og om beregning og tilsyn med luftfartsavgifter)

Ot.prp. nr. 9 (2006-2007), Innst. O. nr. 47 (2006-2007), beslutning. O. nr. 58 (2006-2007)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 06.03.2007 Innst. O. nr. 47 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt Regjeringens forslag til nye bestemmelser i luftfartsloven som skal styrke håndhevelsen av flypassasjerers rettigheter og legge grunnlaget for tilsyn med nye avgiftsregler. Luftfartstilsynet skal ha det generelle ansvaret for å føre tilsyn med passasjerrettighetene. Videre gis det hjemmel til å etablere et nytt klageorgan for flypassasjerer som mener at de ikke har mottatt det de har krav på fra et flyselskap eller andre tjenesteleverandører. Forslaget har sin bakgrunn i nye regler om passasjerrettigheter som er tatt inn i, eller som ventes å bli tatt inn i, EØS-avtalen. Loven trer i kraft straks.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.03.2007

   Behandlet i Odelstinget: 20.03.2007

   Behandlet i Lagtinget: 29.03.2007