Samtykke til godkjennelse av beslutning i EØS-komiteen nr. 93/2006 av 7. juli 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2005/29/EF av 11. mai 2005 om foretaks urimelige handelspraksis overfor forbrukere

St.prp. nr. 9 (2006-2007), Innst. S. nr. 119 (2006-2007) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 08.02.2007 Innst. S. nr. 119 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget slutter seg til at direktiv om foretaks urimelige handelspraksis overfor forbrukere innlemmes i EØS-avtalen. Hovedformålet med direktivet er å beskytte forbrukernes interesser ved å hindre at markedsføringen er villedende eller urimelig. Gjennomføringen av direktivet i norsk rett gjør det nødvendig å foreta endringer i markedsføringsloven.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.02.2007

   Behandlet i Stortinget: 16.02.2007