Studentsamskipnader

Ot.prp. nr. 71 (2006-2007), Innst. O. nr. 11 (2007-2008), beslutning. O. nr. 3 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 22.11.2007 Innst. O. nr. 11 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt en ny lov om studentsamskipnader som i hovedsak viderefører gjeldende ordning med studentsamskipnader. I forhold til forslaget fra Regjeringen ble det vedtatt en tilføyelse i loven om fritak fra kravet om tilknytning til samskipnad. Fritaket gjelder institusjoner som er omfattet av universitets- og høyskoleloven før 1. august 2008.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.11.2007

   Behandlet i Odelstinget: 29.11.2007

   Behandlet i Lagtinget: 06.12.2007