Norsk klimapolitikk

St.meld. nr. 34 (2006-2007), Innst. S. nr. 145 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 14.02.2008 Innst. S. nr. 145 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Målsetningen i klimameldingen er å unngå global oppvarming på mer enn 2 grader i forhold til førindustriell tid. Dersom dette målet skal nås, haster det med å få gjennomført utslippskutt både i Norge og globalt. Et flertall i Stortinget, bestående av alle partiene unntatt Fremskrittspartiet, har inngått en avtale om et klimaforlik. Utover det som framgår av avtalen, har partene sluttet seg til Stortingsmeldingen om Norsk klimapolitikk. Det er et langsiktig mål at Norge skal bli et lavutslippssamfunn. Flertallet har sluttet seg til at Norge, som det eneste landet i verden, har erklært et forpliktende mål om karbonnøytralitet, slik at Norge skal sørge for globale utslippsreduksjoner som motsvarer våre utslipp av klimagasser senest i 2050. Norge skal ha et forpliktende mål om karbonnøytralitet senest i 2030, som innebærer at Norge skal sørge for utslippsreduksjoner tilsvarende norske utslipp i 2030.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.02.2008

   Behandlet i Stortinget: 04.03.2008