Endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2007 Innst. O. nr. 80 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har med vekslende flertall vedtatt enkelte endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv. Det er bl.a. vedtatt endringene som følge av reorganiseringen av skatteetaten. Videre er det vedtatt at pressen kan få tilgang til fullstendige skattelister, at artist som blir skattemessig bosatt i Norge blir skattlagt etter de alminnelige reglene om skattlegging av avgrenset skattepliktige for inntektsåret før det året vedkommende ble skattemessig bosatt i Norge. Det er også vedtatt endringer som trygger stillingen til den som har pant i krav på utbetaling etter petroleumsskatteloven under en konkursbehandling. Videre at det skal betales merverdiavgift for tjenester i form av rett til å se striptease, og ved formidling av slike tjenester, samt en presisering av hvilken beløpsgrense som skal legges til grunn ved sletting av næringsdrivende i merverdiavgiftsmanntallet og at tredje termin merverdiavgift utsettes fra 20. august til 31. august.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2007

   Behandlet i Odelstinget: 12.06.2007

   Behandlet i Lagtinget: 15.06.2007