Endringer i statsbudsjettet for 2007 under Helse- og omsorgsdepartementet

St.prp. nr. 44 (2006-2007), Innst. S. nr. 167 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 17.04.2007 Innst. S. nr. 167 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, og med subsidiær tilslutning fra Fremskrittspartiet, vedtatt en tilleggsbevlgning for 2007 på i alt 800 millioner kroner til sykehusene. 700 millioner kroner skal gå til å styrke de regionale helseforetakenes økonomi. 50 millioner kroner går til styrking av lokalsykehusene og samhandlingsprosjekter mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og 50 millioner kroner går til spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.04.2007

   Behandlet i Stortinget: 23.04.2007